Історія української культури

Код модуля: 
ІТПК_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16).
Лектори: 
к. іст. н., доцент Хома Іван Ярославович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати етапи розвитку історії української культури;
 • розуміти питання культурогенезу та етногенезу;
 • теоретичні основи культури;
 • основні досягнення української культури в сфері освіти, науки, книгописання, книговидання, архітектури, малярства, скульптури, культурно-просвітньої роботи тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Історія України.
Зміст навчального модуля: 
 • Теоретичні основи культури,
 • Давня культура українських земель,
 • Українська культура княжої доби,
 • Ренесанс в українській культурі,
 • Українська культура в добу бароко (друга половина XVІІ - XVIIІ ст.),
 • Національно-культурне відродження кінця ХVIII - початку ХХ ст.,
 • Українська культура в 1917 - 1939 р. р.,
 • Українська культура середини ХХ - початку ХХІ ст.
Рекомендована література: 
Підручники та посібники з історії та теорії української культури, української та зарубіжної культури.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські знання
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль — іспит.
 • 40 % — бали за семінарські заняття;
 • 60 % — модульний контроль;
 • 60 % — іспит.
Мова навчання: 
українська