Історія української архітектури

Код модуля: 
ДОА_6081_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2): аудиторні години — 30, лекції — 30
Лектори: 
проф.Г.П.Петришин, доц.І.А.Дида
Результати навчання: 
 • сторію становлення та розвитку архітектури України, в контексті розвитку світової архітектури;
 • основні споруди і архітектурні комплекси, що втілюють здобутки української архітектури на кожному етапі її стилічного формування;
 • відомих архітекторів, що працювали в Україні в різні історичні періоди.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: історія архітектури, Історія України.
Зміст навчального модуля: 
 • Принципи планування та архітектурної організації найдавніших поселень на території України;
 • Архітектура часів Київської Русі, давньоруські принципи містобудування;
 • Архітектура України 14-17 століття, архітектура українського барокко;
 • Українська архітектура 19-20 століть;
 • Розвиток архітектури України в радянський період .
 • Основні тенденції розвитку української архітектури в сучасний період.
Рекомендована література: 
 1. Історія української архітектури / підряд. Тимофіївка, 2003 р. Київ....
 2. Історія української архітектури (за ред.проф.В. Тимофієнка) — Київ «ТЕХНІКА» 2003. — 471 с.
 3. Бунин А. В. История градостроительного искусства. Т.1. — Москва, 1979.
 4. Всеобщая история архитектури. Т.1-2. Учебное пособие для архитекторов вузов ( под ред. Михайлова Б. П.) — Москва, 1963.
 5. Історія українського мистецтва ( у 6 томах). Київ, 1965-1972.
 6. Книга міст Галичини. Міждисциплінарні дослідження у містознавстві. ( під ред.Г. П. Петришин) — (Вісник ДУ «ЛП» «Архітектура» № 379) — Львів: в-во ДУ «ЛП», 1999. — 272 с.
 7. Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волинской Руси ІХ-ХІІІвв. — Киев, 1985. — 182 с.
 8. Логвин Г. Н. По Україні. — Київ, 1968. — 368 с.
 9. Мацюк О. Пізньосередньовічні міста-фортеці Галичини — Львів, 1999. — 272 с.
 10. Овсійчук В. Архітектурні пам’ятки Львова. — Львів: Каменяр, 1969. — 170 с.
 11. Памятники градостроительства и архитектури Украинской ССР. Том 1,2,3,4. — Киев, 1983-1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль 30%
 • контрольні завдання 70%.
Мова навчання: 
українська