Історія сучасної архітектури, частина 1

Код модуля: 
ДОА_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС- 2) аудиторні години — 30 (лекції — 15, практ. зан. — 15)
Лектори: 
доц. Франків Роман Богданович, ст.викл. Щербаков Ігор Леонідович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
  • розуміти основні передумови становлення сучасної архітектури; знати архітекторів які зробили найбільш значний внесок у формування нових технологічних та естетичних прийомів, що сформували категорію сучасності в архітектурі;
  • володіти головними термінами що характеризують явища сучасної архітектури;
  • знати головні архітектурні явища двадцятого століття, їх ознаки та приклади;
  • розуміти логіку розвитку архітектури у бік постіндустріального суспільства та найсучасніші архітектурні процеси.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Історія архітектури, Історія містобудування, Історія української архітектури.
Зміст навчального модуля: 
Основні передумови формування та явища сучасної архітектури; основні архітектори, тенденції та етапи розвитку сучасної архітектури.
Рекомендована література: 
  1. Иконников А.В. , Зарубежная архитектура. От «новой архитектуры » до постмодернизма, М., 1982г..
  2. Рябушин А., Хайт В. Постмодернизм в реальности и преставлениях // "Искусство",1984г, № 4.
  3. Хан-Магомедов. Всеобщая история архитектуры. —Т.10. —М.Стройиздат,1972
  4. Иконников А.В. К архитектуре ХХІ века // Архитектура. — М.: РААСН.-2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%).
  • Підсумковий контроль (80%).
Мова навчання: 
українська