Історія реставрації за фахом

Код модуля: 
РРАК_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —108 (кредитів ЄКТС—3) аудиторні години —48 (лекції — 32, лаб. роб. —16)
Лектори: 
д.і.н., проф. Долинська Мар’яна Львівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати як в часі розвивалася практика реставрації, як формувалися теоретичні засади реставраційних робіт,
  • уміти володіти початковими навиками орієнтації в комплексі юридичних актів щодо охорони і збереження культурної спадщини
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи реставрації, Історія мистецтва
Зміст навчального модуля: 
Україна в контексті європейської цивілізації. Поняття культурної спадщини. Поняття пам’ятки, їх класифікація. Протореставаційна діяльність від античності до бароко. Генеза реставраційних наукових знань в Європі на зламі XVIII-XIX ст. Метод реставрації за аналогами. Стилістична реставрація. Археологічна реставрація. Рестараційна теорія і практика в Галичині (середина XIX ст. - 1939 р.) Рестараційна діяльність в Україні в умовах Російської імперії. Міжнародні хартії. Громадська пам’яткоохоронна діяльність.
Рекомендована література: 
  1. Вечерський В. Актуальні проблеми містобудівної охорони архітектурної спадщини // УАМ. — Вип. 10. — С. 31-36.
  2. Каткова Т.Г. діяльність ЮНЕСКО у сфері збееження культурної спадщини: правові аспекти. — Харків, 2007.
  3. Подьяпольский С., Бессонов Г., Беляев Л., Постникова Т. Реставрация памятников архитектури. — М.:Стройиздат, 1988.
  4. Прибєга Л. Українська архітектурно-реставраційна школа: історія і сьогодення // УАМ. — Вип. 10. — С.7-18.
  5. Małachowicz E. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazach. — Wrocław, 1994.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен)
Мова навчання: 
українська