Історія психології

Код модуля: 
ППСУ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16, модульний контроль — 4 ), сам. роб. — 42 год.
Лектори: 
к.псих. н. Сняданко І.І.
Результати навчання: 
 • Знати психологічні теорії, концепції, школи та уявлення з історії психології;
 • Знати дослідження видатних вчених минулого і сучасності в галузі психології;
 • Уміти аналізувати стан розвитку психологічної науки;
 • Уміти розрізняти етапи, предмет і зміст психології, методи дослідження психіки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • загальна психологія
Зміст навчального модуля: 
 • Психологічна думка в країнах древнього сходу;
 • Антична психологія;
 • Вчення про душу в часи середньовіччя;
 • Психологічна думка в епохи Відродження;
 • Психологічна думка 17 століття;
 • Розвиток психології у XVIII ст.;
 • Психологія першої половини 19 ст.;
 • Розвиток психології як самостійної науки;
 • Розвиток психології на межі ХІХ — ХХ ст.;
 • Розвиток галузей психології.
Рекомендована література: 
 1. Жуков С.М., Жукова Т.В. Історія психології: Навчальний посібник / С.М.Жуков, Т.В.Жукова. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 224 с.
 2. Ждан А. Н. История психологии: от античности до наших дней. — М.: Классичекий университетский учебник, 2004. — 576 с.
 3. Саугстад Пер История психологи. От истоков до наших дней. — М.: Бахрах-М, 2008. — 543 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська