Історія політичних (правових, економічних) вчень

Код модуля: 
КП_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 54 Кредитів ЄКТС: 1,5 Аудиторні години: 32 Лекції: 16 Семінари: 8
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: надання студентам систематизованих знань про теоретичне осмислення розвитку й функціонування державно-правової та економічної сфер; засвоєння студентами концептуальних підходів щодо історії виникнення і розвитку державно-правових, економічних поглядів та концепцій. У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: етапи розвитку світової та української політико-правової й економічної думки; суть основних політико-правових та економічних теорій, концепцій, вчень; перспективи розвитку української та світової політико-правової та економічної думки.
 • вміти: аналізувати теоретичні положення політологічних, правових, економічних концепцій; аналізувати проблеми розвитку історії політико-правової й економічної думки; тлумачити творчий спадок провідних мислителів політики, права й економії; характеризувати детермінованість та взаємозалежність державно-правових теорій і практик суспільного та державно-політичного устрою у різних країнах на всіх етапах їх розвитку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: політологія, історія України.
 • Кореквізит: філософія.
Зміст навчального модуля: 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА ДЕРЖАВУ В КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ (ЕКОНОМІЧНІ) ІДЕЇ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА ЕПОХИ ПЕРШИХ БУРЖУАЗНИХ РЕВОЛЮЦІЙ В ЄВРОПІ (17-18СТ). ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ (ЕКОНОМІЧНІ) ВЧЕННЯ ЕПОХИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА ТА ПЕРІОДУ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США (18ст.). ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. ПОЛІТИЧНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛІЗМУ ТА КОМУНІЗМУ. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ (ЕКОНОМІЧНІ) ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 19-20 ст. ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ.
Рекомендована література: 
 1. Історія української суспільно-політичної думки:Навч. посібн./Укл.МорозовВ.В,-К.:КНЕУ,2006.—180 с.
 2. Кирилюк Ф.М., Батрименко О.В. Історія зарубіжних політичних вчень. Навчально-методичний посібник. — К., ТОВ «ХХ1 століття: Діалог культур», 2005. 256с.
 3. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень: Підручник. — 2-ге вид., переробл. І доп. — К.: Знання, 2008. 639 с.
 4. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2007. — 224 с.
 5. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник. — К. : Атіка, 2005. — 560 с.
 6. Поплавська Ж.В. Історія економічних вчень: Навч. посібн. — Львів. : Вид-во НУ
 7. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. — К.: Либідь, 1 993,-92с.
 8. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник.. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська