Історія Німеччини

Код модуля: 
ПЛ_6070_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
старший викладач Ліхнякевич Ігор Олександрович
Результати навчання: 
 • знати логічну послідовність та взаємопов’язаність основних етапів історичного розвитку Німеччини у постійній взаємодії із загальним історичним розвитком Європи;
 • розуміти ті історичні реалії, що з’являються у сучасному контексті у процесі роботи з німецькомовним матеріалом або у людському спілкуванні у німецькомовному просторі;
 • значно розширити свій лексичний запас, особливо суспільної, політичної та історичної лексики німецької мови та на основі історичного німецькомовного матеріалу удосконалити свої мовленнєві компетенції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • Практика мовлення німецької мови (в обсязі 2-4 семестрів);
 • Практична граматика німецької мови ( в обсязі 2-4 семестрів);
Кореквізити:
 • Література Німеччини.
Зміст навчального модуля: 
Поетапне ознайомлення студентів з основними віхами історичного розвитку Німеччини у контексті історії європейських держав за період від початку нашого літочислення до сьогоднішніх днів. Особлива увага приділяється XIX-XX століттям, що сприяє розумінню студентами політичних процесів та ситуації як у Німеччині і Європі, так і у світі в цілому. Політична історія Німеччини викладена у тісному зв’язку із соціальним та культурним розвитком держави.
Рекомендована література: 
 1. Bublyk W.N. Geschichte der Deutschen Sprache: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Н. Бублик. — 2-е вид. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 272 с. — Рекомендовано Міносвіти.
 2. Lendzian H.-J., Mattes W. und Autorenkollektiv. Zeiten und Menschen. In 4 Bänden. — Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2005.
 3. Müller H. M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. — Mannheim: Bibliographisches Institut, 2000. — 468 S.
 4. Salewski M. Deutschland. Eine Politische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. In 2 Bänden. — München: Verlag C.H.Beck, 1993.
 5. Schoeps H.J. Preußen. Geschichte eines Staates. Ullstein Verlag. — 1992. — 672 S.
 6. Sternberg W. und Autorenkollektiv. Die deutschen Kanzler. Von Bismarck bis Merkel. — Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 2006. — 730 S.
 7. Valentin V. Geschichte der Deutschen. — Stuttgart — Hamburg — München — Köln: Verlag Kiepenhauer & Witsch, 1979. — 772 S.
 8. Vogt M. u.a. Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. — 3. Aufl. — Frankfurt am Main: Fischer Verlag GmbH, 2006. — 1028 S.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): усне опитування, реферування
 • підсумковий контроль (60%): письмові контрольні та модульні завдання
Мова навчання: 
німецька