Історія мистецтва та архітектури, частина 4

Код модуля: 
ДОА_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин- 108 (кредитів ЄКТС- 3) аудиторні години — 48
Лектори: 
ст.викл. Крамарчук Х.П.
Результати навчання: 
 • засвоїти термінологію яка базується на грецькій і латинських мовах;
 • вміти виявляти стилі, розрізняти стилеві особливості;
 • знати імена видатних митців, всесвітньовідомі пам’ятки, шедеври архітектури і мистецтва;
 • знати в морофології мистецтва основні типи і жанри, вміти їх розрізняти
 • отримати навики проводити порівняльний аналіз творів мистецтва з виявленням запозичень і самобутніх елементів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • переквізити: основи композиції
 • кореквізити: кольорознавство, техніки та технології творів мистецтва, шрифти
Зміст навчального модуля: 
І-ий модуль Морфологічна і жанрова специфіка візуальних мистецтв. Мистецтво Європи, України. Стародавнє мистецтво близького сход (Шумери, Вавілонія, Іран). Мистецтво стародавнього Єгипту. Мистецтво епохи міді та бронзи на території України. ІІ-ий модуль Стародавнє мистецтво Індії, Китаю та країн сходу. Мистецтво Егейського світу. Мистецтво стародавньої Греції. Мистецтво етрусків та стародавнього Риму. ІІІ-ий модуль Мистецтво скіфів, готів, сарматів і античних міст Причорномор’я. Мистецтво народів південноукраїнських степів, криму і східних стародавніх слов’ян. Мистецтво Візантії IV-XVст. до н.е. Давньоруське мистецтво X — XIII ст. Мистецтво стародавнього Галича. IV- ий модуль. Мистецтво доколумбової Америки. Ранньохристиянське мистецтво меровінгів і каролінгів. Мистецтво Грузії та Вірменії в середні віки. Романське мистецтво XI — XII ст. Мистецтво епохи готики. Мистецтво проторенесансу в Італії другої половини ХІІ-XIV ст. Мистецтво Відродження в Італії.
Рекомендована література: 
 1. М.О. Чмихов, Н.М.Кравченко, І.Т.Черняков. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. —К.: Либідь, 1992. −376с.: іл.
 2. Н.А.Дмитриева, Н.А.Виноградова Искусство Древнего Мира. М.«Детская Литература» 1989р.
 3. Серія "Очерки истории и теории изобразительных искусств"М напр. Искусство Древнего Египта; Искусство этрусков;. Искусство Европы I-IVв. І т.д.
 4. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001р.
 5. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. — М.:БММАО, 2005.-528с.
 6. В. Тимофієнко. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття). К.2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний котроль (30%): одне графічне завдання до кожного модульного контролю
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестова форма екзаменаційного білета (письмово), усна відповідь на поставлені запитання
Мова навчання: 
українська