Історія мистецтва та архітектури

Код модуля: 
ДОА_6106_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32.
Лектори: 
ст. викладач Крамарчук Х. П.
Результати навчання: 
 • засвоїти термінологію яка базується на грецькій і латинських мовах;
 • вміти виявляти стилі, розрізняти стилеві особливості;
 • знати імена видатних митців, всесвітньовідомі пам’ятки, шедеври архітектури і мистецтва;
 • знати в морофології мистецтва основні типи і жанри, вміти їх розрізняти:
 • отримати навики проводити порівняльний аналіз творів мистецтва з виявленням запозичень і самобутніх елементів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізити: основи композиції.
 • Кореквізити: кольорознавство, техніки та технології творів мистецтва, шрифти.
Зміст навчального модуля: 
ІІІ-ий модуль. Мистецтво скіфів, готів, сарматів і античних міст Причорномор’я. Мистецтво народів південноукраїнських степів, криму і східних стародавніх слов’ян. Мистецтво Візантії IV-XVст. до н.е. Давньоруське мистецтво X — XIII ст. Мистецтво стародавнього Галича. IV-ий модуль. Мистецтво доколумбової Америки. Ранньохристиянське мистецтво меровінгів і каролінгів. Мистецтво Грузії та Вірменії в середні віки. Романське мистецтво XI — XII ст. Мистецтво епохи готики. Мистецтво проторенесансу в Італії другої половини ХІІ-XIV ст. Мистецтво Відродження в Італії
Рекомендована література: 
 1. М.О. Чмихов, Н.М.Кравченко, І.Т.Черняков. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. — К.: Либідь, 1992. — 376 с.: іл.
 2. Н.А.Дмитриева, Н.А.Виноградова Искусство Древнего Мира. М.«Детская Литература» 1989р.
 3. Серія «Очерки истории и теории изобразительных искусств». М напр. Искусство Древнего Египта; Искусство этрусков;. Искусство Европы I-IVв. І т.д.
 4. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001 р.
 5. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. — М.:БММАО, 2005. — 528 с.
 6. Тимофієнко. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття). К.2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний котроль — 30%: одне графічне завдання до кожного модульного контролю.
 • Підсумковий контроль — 70% (екзамен): тестова форма екзаменаційного білета (письмово), усна відповідь на поставлені запитання.
Мова навчання: 
українська