Історія мистецтва та архітектури

Код модуля: 
ДОА_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48.
Лектори: 
ст.викл. Крамарчук Х.П.
Результати навчання: 
 • засвоїти термінологію яка базується на грецькій і латинських мовах;
 • вміти виявляти стилі, розрізняти стилеві особливості;
 • знати імена видатних митців, всесвітньовідомі пам’ятки, шедеври архітектури і мистецтва;
 • знати в морофології мистецтва основні типи і жанри, вміти їх розрізняти;
 • отримати навики проводити порівняльний аналіз творів мистецтва з виявленням запозичень і самобутніх елементів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізити: основи композиції.
 • Кореквізити: кольорознавство, техніки та технології творів мистецтва, шрифти.
Зміст навчального модуля: 
І-ий модуль. Морфологічна і жанрова специфіка візуальних мистецтв. Мистецтво Європи, України. Стародавнє мистецтво близького сход (Шумери, Вавілонія, Іран). Мистецтво стародавнього Єгипту. Мистецтво епохи міді та бронзи на території України. ІІ-ий модуль. Стародавнє мистецтво Індії, Китаю та країн сходу. Мистецтво Егейського світу. Мистецтво стародавньої Греції. Мистецтво етрусків та стародавнього Риму.
Рекомендована література: 
 1. М.О. Чмихов, Н.М.Кравченко, І.Т.Черняков. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. — К.: Либідь, 1992. — 376с.: іл.
 2. Н.А.Дмитриева, Н.А.Виноградова Искусство Древнего Мира. М.«Детская Литература» 1989р.
 3. Серія «Очерки истории и теории изобразительных искусств» М напр. Искусство Древнего Египта; Искусство этрусков;. Искусство Европы I-IVв. І т.д.
 4. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001р.
 5. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. — М.:БММАО, 2005. — 528 с.
 6. В. Тимофієнко. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття). К.2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний котроль — 30%: одне графічне завдання до кожного модульного контролю.
 • Підсумковий контроль — 70% (екзамен): тестова форма екзаменаційного білета (письмово), усна відповідь на поставлені запитання.
Мова навчання: 
українська