Історія містобудування

Код модуля: 
МБ_6011_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 ( кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 30 (лекції — 30)
Лектори: 
к. арх., доц. Мазур Тамара Миколаївна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • етапи історичного розвитку містобудування та найважливіші досягнення людства у сфері урбаністики та формування архітектурних комплексів;
 • спосіб архітектурного вирішення вибраних зразків міст за переліком, а також містобудівних комплексів з-поміж певного числа найвидатніших досягнень в сфері урбаністики;
 • особливості розвитку містобудівних комплексів з конкретних епох та історичних періодів, а також з різних регіонів Світу;
 • історичний процес минулого розвитку міст України за вибраним переліком.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія архітектури
 • кореквізити: основи містобудування
Зміст навчального модуля: 
Розвиток міст як відображення загальних процесів розвитку людства. Містобудівництво Стародавнього світу. Архітектура стародавнього Риму. Містобудівництво європейського середньовіччя та нового часу
Рекомендована література: 
 1. Бунин А.В. История градостроительного искусства. Т.1.М., 1953.
 2. Бунин А.В. Архитектурная композиция городов. М.,1940.
 3. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. В  2-х томах. М., 1979.
 4. Всеобщая история архитектуры. В 12-т томах. М., 1966-1977
 5. Гидион З. Пространство, время, архитектура. Сокращ. пер. с нем. М., 1973.
 6. Искусство стран, и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. В 5-и томах. М., 1962-1981.
 7. Бунин А.В. Архитектурно-планировочное развитие средневековых городов центральной и западной Европы. Сборник исследований по истории архитектуры и градостроительства. 1964.
 8. Косицкий Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов: Учеб. Пособие. — М.: Архитектура-С, 2005.
 9. Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Петров Ф.А. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капитализм: Учеб. Для вузов / Саваренская Т.Ф. ., Швидковский Д.О., Петров Ф.А.- М.: Стройиздат, 1989.
 10. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды / Саваренская Т.Ф. Учебник для вузов — М.: Архитектура-С, 2006.
 11. Архітектура Львова: Часи і стилі. XIII-XXI ст. / Упорядник і науковий редактор Ю.О. Бірюльов. — Львів: Центр Європи, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%) практичні роботи №1, №2
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): КЗ-1, КЗ-2