Історія архітектури, частина 2

Код модуля: 
ДОА_6080_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторних годин 30 (лекції — 30)
Лектори: 
доц. Клименюк Т.М., доц. Ремешило-Рибчинська О.І., ст. вик. Білінська О.Б.
Результати навчання: 
У результаті вивчення історії архітектури на протязі двох семестрів (4 модуля) студент повинен знати: — основні етапи розвитку архітектури народів світу відповідно до зміни суспільно-економічних формацій, а також розуміти закономірності розвитку функції і форми, соціальної ролі архітектури як засобів матеріальної і духовної організації життя суспільства; —  ;розуміти вплив соціально-політичної і ідеологічної ситуації, що панує в певній економічній формації на розвиток архітектури; — відомості про розвиток будівельної техніки і конструктивних рішень, а також особливостей архітектурно-планувальних прийомів основних архітектурних пам’яток та їх комплексів; — професійну термінологію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Культурологія, історія, рисунок
Зміст навчального модуля: 
Середньовічна архітектура в країнах Західної Європи; архітектура періоду Відродження в Італії. Особливості розвитку архітектури Ренесансу в різних країнах Європи; архітектура періоду барокко в Італії та інших країнах Європи; архітектура періоду класицизму в Італії та інших країнах Європи.
Рекомендована література: 
  1. Клименюк Т.М., Ремешило-Рибчинська О.І., Петришин Г.П., Дида І.А., Щербаков І.Л. Історія архітектури та містобудування: Конспект лекцій для підготовки до державного іспиту на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра архітектури для студентів усіх спеціальностей базового напряму 6.1201 «Архітектура». — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 108 с.
  2. Клименюк Т., Мацкевий Л., Ковальчук Х. Історія архітектури і містобудування. Зошит 1. Зародження будівельного мистецтва у добу первісного суспільства. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — 26 с.
  3. Клименюк Т.М., Проскуряков В.І., Ковальчук Х.І. Ілюстрований словник архітектурних термінів. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 76 с.
  4. Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу: Підручник для вузів. — К.: Наук. думка, 2006. — 512 с.
  5. Клименюк Т., Ковальчук Х. Архітектура класицизму у Львові. Львів.: НУ"Львівська політехніка".2000.-37 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%), підсумковий контроль (70%, екзамен).
Мова навчання: 
українська