Історія України

Код модуля: 
ІУЕК_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних 32 (16 — лекцій, 16 — семінарських занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. і. н., доцент Хома І. Я.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • історіософських концепцій щодо формування та розвитку українського етносу;
 • основних закономірностей, суті і наслідків, етапів і процесів українського державотворення;
 • історичних особливостей пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України;
 • історичних аспектів появи чисельних етносів в Україні, найбільш характерних рис їх спілкування між собою, в рамках держави;
 • зародження історично української соціальної системи, наявності в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного;
 • об’єктивних умов і суб’єктивних факторів в процесах гуманітарного, політичного життя народу;
 • формування і розвитку історико-етнографічних регіонів України;
 • історичних процесів у міграційних та еміграційних явищах українців;
 • місця та ролі історії та історіографії в еволюції, в гуманізації діяльності людини, громадянина;
 • етнополітики та її особливостей в різних періодах життя народу;
 • історії формування соціальних груп та їх ролі в створенні оригінальної форми державності;
 • основних закономірностей розвитку державності, етносів в Україні;
 • визначальних тенденцій розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ рівня життя українського етносу;
 • історії формування та діяльності громадських, культурологічних, освітніх, політичних організацій українського народу;
 • еволюції, закономірності, ефективності розвитку (за періодами) державності України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Історія української культури.
Зміст навчального модуля: 
 • Зародження української державності: Київська та Галицько-Волинська держави
 • Запорозька Січ — українська козацька республіка
 • Українська державність періоду Хмельниччини: Військо Запорозьке
 • Гетьманщина: автономний статус Лівобережжя у ХVІІІ ст.
 • Національне відродження на українських землях у ХІХ ст.
 • Українська державність у період національно-визвольних змагань у 1917–1921 рр.
 • Боротьба за відновлення української державності у роки Другої світової війни.
 • Державне будівництво сучасної України.
Рекомендована література: 

1. Підручники та навчальні посібники:

 1. Борисенко В. Курс української історії. — К., 1997.
 2. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навчальний посібник. — К., 1995.
 3. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ—ХХ ст.: Навчальний посібник. — К.: Генеза, 2000. — 360 с.
 4. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. — К., 1991.
 5. Довідник з історії України / За ред. І. Підкови, Р. Шуста. — К., 1995-1998. — Т. 1–3.
 6. Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1991. — Т.1—2.
 7. Етнічний довідник. Національні меншини в Україні. — К., 1996.
 8. Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.
 9. Залізняк Л. Л. Первісна історія України. — К.: Вища школа, 1999. — 263 с.
 10. Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. — Львів: Світ, 2002. — 520 с.
 11. Історія України в особах IX–XVIII ст. — К., 1993.
 12. Історія України в особах ХІХ—ХХ ст. — К., 1995.
 13. Історія України: нове бачення. У 2-х т. / За ред. В. Смолія. — К., 1995.
 14. Каппелер А. Мала історія України / Пер. з нім. — К.: «К.І.С.», 2007. — 264 с.
 15. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. — К., 1996.
 16. Політична історія України ХХ ст.: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. — К.: МАУП, 2006. — 696 с.
 17. Політична історія України: Посібник / За ред. В. І. Танцюри. — К.: «Академія», 2002. — 488 с.
 18. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х т. — К., 1992.
 19. Реєнт О. П., Коляда І.А. Україна між світовими війнами (1914–1939): події, люди, документи: Нариси історії: Навчальний посібник. — К.: Школа, 2004. — 544 с.
 20. Савченко Н. М., Подольський М. К. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. — К.: Вид-во «Фірма «ІНКОС», «Центр навчальної літератури», 2006. — 544 с.
 21. Субтельний О. Україна: історія. — К., 1991.
 22. Українська державність у XX столітті. — К., 1996.
 23. Чуткий А.І. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: МАУП, 2006. — 352 с.
 24. Юрій М. Ф. Історія України: Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів всіх рівнів освіти. — К.: Кондор, 2007. — 249 с.

2. Спеціальна література:

 1. Багалій Д. Історія Слобідської України. — Харків, 1990.
 2. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. — К., 1994.
 3. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.). — Львів, 1996.
 4. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. — К., 1995.
 5. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. — К., 1996.
 6. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. — К., 1994.
 7. Грушевський М. Історія України — Руси. В 11 т., 12 кн. — К., 1991–1998.
 8. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. — К., 1993.
 9. Давня історія України. — К., 1994, 1995. — Кн. 1–2.
 10. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994
 11. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Львів, 1996.
 12. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. — К., 1997.
 13. Історія українського війська. — Львів, 1992. — Т. 1.; — Львів, 1996. — Т. 2.
 14. Історія Української РСР. У 8-и т., 10-и кн. — К., 1967.
 15. Кондратюк К. Історія України від половини XIX ст. до 1917 р. — Тернопіль, 1994.
 16. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. — К., 1991.
 17. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К., 1996.
 18. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. — К., 1993.
 19. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. — К., 1994.
 20. Крип’якевич І. Історія України. — Львів, 1992.
 21. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. — 1939). — Івано-Франківськ, 1993.
 22. Культура українського народу. Навчальний посібник. — К., 1994.
 23. Кухта Б. З історії української політичної думки. — К., 1994.
 24. Лаврів Л. Історія Південно-Східної України. — Львів, 1992.
 25. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. — К., 1994. — Т. 1–2.
 26. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1995.
 27. Минуле України: відновлені сторінки. — К., 1991.
 28. Мороз В. Україна в ХХ ст. — Тернопіль, 1992.
 29. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. — К., 1994.
 30. Нариси з історії українського національного руху. — К., 1994.
 31. Рибалка І. Історія України. — Харків, 1995. — Т.1.; — Харків, 1997. — Т.2.
 32. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. — К., 1993.
 33. Смолій В., Степанков B. Українська державна ідея. — К., 1997.
 34. Україна в міжнародних відносинах XX ст. — Львів, 1997.
 35. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. — К., 1994.
 36. Українська ідея. Історичний нарис. — К., 1995.
 37. Українська народність. Нарис соціально-економічної і етнополітичної історії. — К., 1990.
 38. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. — Мюнхен, 1983. — Т. 1–3.
 39. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн. — К., 1994.
 40. Чмихов М. Давня культура. Навчальний посібник. — К., 1994.
 41. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — К.: Критика, 2005. — 584 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські знання
Методи і критерії оцінювання: 
 • І поточний контроль (20 балів), І контрольний захід (30 балів).
 • ІІ поточний контроль (20 балів), ІІ контрольний захід (30 балів).
 • Іспит (ПК1 + КЗ1 = 50, ПК2 + КЗ2 = 50).
Мова навчання: 
українська