Історія української культури

Код модуля: 
ІУЕК_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторних 32 (16 — лекцій, 16 — семінарських занять), кредитів ECTS — 2.
Лектори: 
к. і. н., доцент Буковський І. В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • шляхи розвитку людської цивілізації,
 • основні її етапи та культурно-історичні епохи,
 • загальні закономірності культурної еволюції,
 • самобутній характер української культури, її тісні взаємозв’язки з культурою європейською та світовою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Історія України.
Зміст навчального модуля: 
 • Культура як об’єкт наукового пізнання.
 • Стародавня українська культура.
 • Українська культура княжої доби.
 • Українська культура доби Ренесансу.
 • Українська барокова культура.
 • Українська культура Нового часу (кінець ХVІІІ—ХІХ ст.).
 • Основні тенденції розвитку української культури на сучасному етапі (ХХ — поч. ХХІ ст.).
 • Українська культура періоду модернізму (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.).
Рекомендована література: 

Література до теоретичного курсу:

 1. Антонович Д. В. Українська культура. — К., 1993.
 2. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. — Львів, 1992.
 3. Історія світової культури: Культурні регіони. — К., 1997.
 4. Історія світової культури. — К., 1994.
 5. Українська та зарубіжна культура / За ред. Л.Є. Дещинського. — Львів, 2002.
 6. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. — К., 2000.
 7. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М. Заковича. — К., 2000.

Література до семінарських занять:

 1. Вознюк М. Історія української літератури. — У 2-х ч., Львів, 1992.
 2. Дмитриєва Н. Краткая история искусства. — М., 1992.
 3. Історія Українського мистецтва. У 6-ти т. — К. — 1996-07.
 4. Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура. — К., 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські знання
Методи і критерії оцінювання: 
 • І поточний контроль (20 балів), І контрольний захід (30 балів).
 • ІІ поточний контроль (20 балів), ІІ контрольний захід (30 балів).
 • Іспит (ПК1 + КЗ1 = 50, ПК2 + КЗ2 = 50).
Мова навчання: 
українська