Історія економіки та економічної думки

Код модуля: 
ТПЕ-6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС − 5); аудиторні год. — 64 (лекції — 32 год., практ. — 32 год., сам. роб. — 86 год.)
Лектори: 
 • проф. Поплавська Ж.В.,
 • Пушак Г.І.
Результати навчання: 
знати:
 • конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу у певні періоди;
 • економічну історію України та альтернативні шляхи розвитку її господарства в період переходу від командно-адміністративної системи до соціально-орієнтованої ринкової економіки;
 • наукове відображення господарської діяльності в економічній думці вчених світу та України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • політична економія;
 • мікроекономіка;
 • макроекономіка
кореквізити: ДРЕ,ЗЕД
Зміст навчального модуля: 
 • Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.).
 • Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V — XV ст.).
 • Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI — перша половина XVII ст.).Перші економічні школи.
 • Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період становлення національних держав (друга половина XVII — перша половина XIX ст.).
 • Ринкове господарство провідних країн світу в період монополістичної конкуренції та відображення цих процесів у світовій економічній думці (друга половина XIX — початок XX ст.).
 • Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).
 • Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.).
Рекомендована література: 
 1. Економічна історія. Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Н. Тимочко, Л. Рудомьоткіна та ін. — К.: КНЕУ, 2011. — 456c.
 2. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / [С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко] ; за ред. проф. С.В.Степаненка. — К.: КНЕУ, 2010. — 743 с.
 3. Левицький В. О. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. О. Левицький. — Тернопіль: «Видавництво Астон». — 2010 р. — 172 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Модульний контроль ( 70%)
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська