Інженерний благоустрій територій та транспорт

Код модуля: 
МБ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години —30 (лекції — 15, пр.зан. — 15)
Лектори: 
доц. Русанова Ірина Василівна, доц. Шульга Геннадій Михайлович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
 • загальні та спеціальні заходи з інженерної підготовки;
 • завдання, стадії та методи вертикального планування та організації поверхневого стоку;
 • методи захисту міських територій надмірного зволоження або затоплення;
 • принципи інженерної підготовки в особливих умовах ( зсуви, яри, карсти, рекультивація порушених територій);
 • основні вимоги і прийоми благоустрою міських територій;
 • міські транспортні мережі;
 • класифікація вулиць і доріг населених місць;
 • транспортні вузли різних форм складності і організація руху транспорту і пішоходів.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • розробляти схему заходів з інженерної підготовки;
 • виконувати проекти вертикального планування за одним із методів;
 • розробляти проекти благоустрою території (окремих ділянок, вулиць, вузлів);
 • диференціювати мережу міських вулиць і доріг за їх кваліфікацією;
 • проектувати транспортні вузли і перехрестя за видами організації руху транспорту: саморегульованого, регульованого: швидкісного у різних рівнях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • архітектурне проектування,
 • основи геодезії,
 • будівельна фізика.
Зміст навчального модуля: 
засвоєння основних положень теорії та практики по забезпеченню територій для архітектурно-містобудівельного використання та створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання; вивчення основ проектування транспортних мереж і вузлів.
Рекомендована література: 
 1. Державні будівельні норми України. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92.
 2. Русанова І.В., Шульга Г.М. «Інженерний благоустрій територій». Підручник. Вид-во «Растр-7», Львів. 2009.
 3. Кліоріна І.М., Осін В.А., Шумилов М.С. «Інженерна підготовка територій». — М., Вища школа, 1984.
 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Інженерна підготовка міських територій». Київ. КІВІ. 1986.
 5. Евтушенко Н.Г., Гуревич Л.В., Шафран В.Л. «Инженерная подготовка территорий населенных мест». М., Стройиздат.1982.
 6. Крыжановская Н.Я. «Архитектурно-ландшафтные принципы проектирования жилых территорий». К., УМК ВО, 1990.
 7. Черепанов В.А. «Транспорт в планировке городов». М., Стройиздат. 1981.
 8. Русанова І.В., Посацький Б.С. «Транспорт у містобудівельній організації міста». Навчальний посібник. К. УМК ВО. 1991.
 9. Фишельсон М.С. «Транспортная планировка городов. М., Высшая школа. 1985.
 10. Шестокас В.В. «Город и транспорт». М., Стройиздат. 1984.
Форми та методи навчання: 
, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%) – курсова робота
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська