Інженерні вишукування

Код модуля: 
ІГД_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість вивчення дисципліни становить 15 тижнів. Лекційні заняття — 32 год. Лабораторні заняття — 32 год. Модуль — 4 год. Всього аудиторних — 64 год. Самостійна робота — 116 год. Всього — 180 год.
Лектори: 
доцент, к. т. н. Клим С. А.
Результати навчання: 

Засвоєння основних принципів інженерних вишукувань, що є важливою ланкою в технології створення споруд «вишукування — проектування — будівництво».
В наслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:

  • засвоїти основні етапи в технології створення споруд «вишукування-проектування-будівництво»;
  • вміти використовувати геодезичні вимірювання для найповнішого зібрання даних з метою вибору будівельного майданчика, винесення проекту споруди на місцевість (виконавчі креслення) та дослідження його стійкості для безпечної експлуатації. Опанувати теоретичні зання і практичні навики у виконанні геодезичних робіт для різних видів інженерних вишукувань і на різних стадіях проектування інженерних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Геодезія,
  • Інженерна геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Проект інженерної споруди та його зміст. Стадії проектування. Види і стадії вишукувань. Економічні вишукування. Класифікація інженерних споруд. Загальні відомості про трасу, трасування: елементи траси, параметри трасування. Колові і перехідні криві. Теорія перехідної кривої. Камеральне і польове трасування. Нівелірні роботи на трасі. Прив’язка траси до пунктів ДГМ, викреслювання профілів. Застосування автоматизованої системи проектування. Вишукування для проектування нафто і газопроводів, ЛЕП, аеропортів. Вишукування та проектування мостових переходів. Вишукування для проектування промислових, цивільних і житлових споруд. Планова і висотна основа. Точність, детальність і повнота плану. ЦММ Топографічне знімання підземних комунікацій і споруд. Інженерно-геологічні вишукування. Інженерно-гідрологічні вишукування. Геодезичні роботи при гідрологічних вишукуваннях.
Рекомендована література: 
  1. В. Д. Большаков, Е. Б. Клюшин, И. Ю. Васютинский Изыскание и проектирование инженерных сооружений. — М., Недра, 1991 г.
  2. Инструкция по нивелированию I, II, III, и IV классов. — М.: Недра, 1991.
  3. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000. 1:2000, 1:1000 та 1:500. ГКНТА 2.04-02-98. — К: 1999.
  4. Практикум по прикладной геодезии. Изыскание, проектирование и возведение инженерных сооружений. — М., Недра, 1991 г.
  5. Тартачинський Р. М. Вишукування і проектування інженерних споруд. — Львів., 1995 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Оцінювання знань студентів за модульною системою на 8 та 16 тижнях семестру. Семестровий контроль проводиться у формі письмового іспиту максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська