Інженерні вишукування

Код модуля: 
БКМ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
30 год. (1 кредит ЕКТС), лекції — 16 год., самостійна робота — 14 год), 1 контрольно-розрахункова робота.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Хміль Р. Є.,
 • Канюк В. М.
Результати навчання: 
Студенти повинні мати уявлення про послідовності проектування будівель і споруд, особливо на початкових етапах створення інженерної споруди, мати поняття про задачі, які вирішує інженерна геологія, гідрогеологія, геофізика, гідрологія, економіка. Мати розуміння про структуру і склад вишукувань у будівництві. В результаті вивчення дисципліни, студент повинен в практичній роботі використовувати набуті знання при камеральній обробці результатів інженерних вишукувань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Інженерна геологія»
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про інженерні вишукування. Проект і його склад. Стадії проектування Економічні вишукування та економічне трасування. Інженерно-геологічні вишукування в будівництві. Гідрогеологічні вишукування. Інженерно-гідрометеорологічні вишукування. Склад, засоби і методи гідрологічних вишукувань. Інженерно-геодезичні вишукування. Вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища (ОВНС).
Рекомендована література: 
 1. Видув Н. Г., Полищук Ю. В. Инженерные изыскания: Учеб. пособие для вузов. — К.: Вища шк., 1979. — 272 с.
 2. ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва. — К.: Мінрегіонбуд України. 2008. — 72 с.
 3. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Держбуд України. — К., 2004. — 20 с.
 4. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. Держбуд України. — К., 2004. — 27 с.
 5. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні поло¬ження. Держбуд України. — К., 1999. — 13 с.
 6. ДБН Д.1.1-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины. Держбуд України. — К., 2001. — 22с .
 7. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: Підручник / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, В. Г. Хілобок, А. В. Яковлєв. — К.: Вища шк., 1992. — 408 с.
 8. Климов О. Д. Основи инженерних изысканий: Учеб. пособие для вузов. — М.: Недра, 1974. — 256 с.
 9. СНиП 2.02.03-85 «Сваи и свайные фундаменты» / Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР. — 1985. — 72 с.
 10. Тартачинський Р. М. Вишукування і проектування інженерних споруд: Навч: посібник для геодез. спец. вузів / Держ. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1995. — 160 с.
 11. ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва. — К.: Мінрегіонбуд України. 2008. — 72 с.
 12. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Мінрегіонбуд України. — К., 2009. — 104 с.
 13. ДСТУ Б.В. 2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Грунти. Методи польових випробувань палями. — К., 1995. — 46 с.
 14. ДСТУ Б.В. 2.1-4-96. Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформативності. — К., 1996. — 102 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота над ККР.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль 70 балів, контрольна робота ККР 30 балів.
 • Поточний контроль: індивідуальний реферат (або письмове тестування) — 70 балів.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська