Інженерне обладнання будівель

Код модуля: 
ТГВ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
81год. (2.25 кредити EKTC), зокрема: аудиторні заняття — 30 год. (лекції — 15 год.; практичні заняття — 15 год.); самостійна робота — 51 год
Лектори: 
к.т.н., доц. Жуковський С.С.
Результати навчання: 
вивчення конструкційних особливостей і функціонального призначення внутрішньобудинкових систем забезпечення мікроклімату та енергопостачання; ознайомлення з системами теплогазопостачання населених пунктів і захисту повітряного басейну від забруднень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
фактори комфорту; нормативні вимоги до мікроклімату приміщень; зимові і літні розрахункові кліматичні умови для проектування систем забезпечення мікроклімату; тепловий режим приміщення в холодний період року; вибір захисних конструкцій; тепловий режим приміщення в теплий період року; класифікація систем вентиляції, (СВ); організація повітрообміну приміщень; системи кондиціювання (СК); повітроприготування в СВ, СК і системах повітряного обігрівання (СО); конструкційні елементи СВ, СК і систем повітряного обігрівання; нагрівні прилади СО; водяні СО; системи обігрівання помешкань і однородинних будинків; системи панельно — променистого обігрівання; системи електричного і комбінованого обігрівання, системи парового газового і повітряного обігрівання; опалювальні печі; системи теплопостачання будинків; теплові мережі; приєднання споживачів до теплових мереж; системи газопостачання населених пунктів і окремих будинків; системи гарячого водопостачання; системи електропостачання забудованих територій і електрообладнання будівель; котельні установки малої теплопродуктивності; системи сонячного теплопостачання будинків і споруд; використання біогазу для систем газопостачання будинків; використання низькопотенційних джерел джерел енергії і енергії вітру для систем енергопостачання; архітертурні і об’ємно-планувальні розв’язання будинків з підвищеними теплозахсними властивостями; системи обігрівання, вентиляції і кондиціювання будівель з ефективним використанням енергії; основні забруднювачі повітря; заходи по зменшенню забруднення повітряного басейну; санітарне очищення вентиляційних і технологічних викидів.
Рекомендована література: 
  1. Жуковський С.С., В.Й. Лабай, Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд/ Навчальний посібник для ВЗО. — Львів, 2000. −259 с. Табунщиков Ю. А., Голубничий Д.П. и др. Инженерное оборудование зданий и сооружений. (Под ред. Ю.А. Табунщикова. — М.: Высш. шк., 1989. — 238 с.
  2. СНиП 2.02.01.-82. Строительная климатология и геофизика. — М.: Стройиздат, 1983. — 136 с.
  3. СНиП 2.04 05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.: Стройиздат, 1987. — 59 с.
  4. Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий Проектирование. Справочник — К.: Будівельник, 1987. — 59 с. Методичні вказівки і рекомендації до курсової роботи з курсу «Іженерне обладнання будинків і споруд» — Львів, 68 с. 7. Жуковський С.С. Завдання на розрахунково — графічну роботу «Теплопостачання, обігрівання і вентилювання будинку» з курсу «Інженерне обладнання будівель».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль 30 балів, контрольні заходи — 70 балів
  • Поточний контроль: практичні заняття
  • Підсумкові контролі: залік
Мова навчання: 
українська