Інженерна та комп’ютерна графіка

Код модуля: 
НГГ_ 6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 48 (лекцій — 16, лабораторні — 16, практичні — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Бойко Олександр Омелянович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати теоретичні основи графічного відображення елементів простору з застосуванням методу прямокутного (ортогонального) проектування : точок, прямих, площин, поверхонь; знати структуру ЄСКД і вміти користуватися основними стандартами цієї системи; читати креслення загального виду.
  • Уміти: будувати на кресленнях з використанням правил і умовностей стандартів ЄСКД зображення предметів (види, розрізи, перерізи, аксонометричні проекції); наносити розмірні лінії та проставляти розміри
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізит: алгебра та геометрія.
  • Кореквізит: інформатика, лінійна алгебра.
Зміст навчального модуля: 
Епюр Монжа. Площина, Відношення між елементами простору. Поверхні. Перетин поверхонь обертання. Теорема Монжа. Проекційні задачі.
Рекомендована література: 
  1. Інженерная та комп’ютерна графіка// За ред. Михайленко В.Е., — К.: Вища школа 2005.- 342 с.
  2. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп"ютерна графіка. В-во НУЛП.Л:2007. — 239 с.
  3. Бойко О.О., Панкевич Б.В., Свідрак І.Г., Калиновська О.П., Врублевський І.Й., Шевчук А.О., Беспалов А.Л., Волошкевич П.П., Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп"ютерної графіки. В-во НУЛП.Л:2010. — 356 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (30%, залік).
Мова навчання: 
українська