Інженерна та комп’ютерна графіка

Код модуля: 
НГГ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2,5 ) аудиторні години — 52 (лекцій — 32, лабораторних — 16)
Лектори: 
к. т. н. доц. Баранецька Ольга Романівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати теоретичні основи графічного відображення елементів простору з застосуванням методу прямокутного (ортогонального) проектування : точок, прямих, площин, поверхонь; знати структуру ЄСКД і вміти користуватися основними стандартами цієї системи; читати креслення загального виду,
  • Уміти: будувати на кресленнях з використанням правил і умовностей стандартів ЄСКД зображення предметів (види, розрізи, перерізи, аксонометричні проекції); наносити розмірні лінії та проставляти розмірні числа на робочих кресленнях деталей; читати складальні креслення і виконувати їх деталювання; працювати з графічним редактором AutoCAD на ПК (основи виконання креслень та геометричного моделювання).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: алгебра та геометрія
  • кореквізит: інформатика, лінійна алгебра
Зміст навчального модуля: 
Епюр Монжа. Площина, Відношення між елементами простору. Поверхні. Перетин поверхонь обертання. Теорема Монжа. Проекційні задачі. Аксонометричні проекції. З’єднання. Ескізи та робочі креслення деталей. Складальне креслення. Види та комплектність конструкторських документів.
Рекомендована література: 
  1. Інженерная та комп’ютерна графіка// За ред. Михайленко В.Е., — К.: Вища школа 2005.- 342 с.
  2. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп"ютерна графіка. В-во НУЛП.Л:2007. — 239 с.
  3. Бойко О.О., Панкевич Б.В., Свідрак І.Г., Калиновська О.П., Врублевський І.Й., Шевчук А.О., Беспалов А.Л., Волошкевич П.П., Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп"ютерної графіки. В-во НУЛП.Л:2010. — 356 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): опитування на лабораторних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська