Інженерна та комп’ютерна графіка

Код модуля: 
НГГ_6005_С03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 48 (лекцій — 16, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к. т. н. доц. Топчій Владислав Іванович
Результати навчання: 
  • Знати теоретичні основи графічного відображення елементів простору з застосуванням методу прямокутного (ортогонального) проектування : точок, прямих, площин, поверхонь; знати структуру ЄСКД і вміти користуватися основними стандартами цієї системи; читати креслення загального виду.
  • Уміти: будувати на кресленнях з використанням правил і умовностей стандартів ЄСКД зображення предметів (види, розрізи, перерізи, аксонометричні проекції); наносити розмірні лінії та проставляти розміри.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • алгебра та геометрія
кореквізит:
  • інформатика,
  • лінійна алгебра
Зміст навчального модуля: 
Епюр Монжа. Площина, Відношення між елементами простору. Поверхні. Перетин поверхонь обертання. Теорема Монжа. Проекційні задачі.
Рекомендована література: 
  1. Інженерна та комп’ютерна графіка// За ред. Михайленко В.Е., — К.: Вища школа 2005. — 342 с.
  2. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. — Л: В-во НУЛП. 2007. — 239 с.
  3. Бойко О.О., Панкевич Б.В., Свідрак І.Г., Калиновська О.П., Врублевський І.Й., Шевчук А.О., Беспалов А.Л., Волошкевич П.П., Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки. — Л: В-во НУЛП. 2010. — 356 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (30%, залік).
Мова навчання: 
українська