Інженерна підготовка міських територій

Код модуля: 
БВ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 216 год., лекції — 32год., практичні заняття — 32год., 6 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., Парнета Б. З.
Результати навчання: 
В результаті вивчення змістового модуля студент повинен: засвоїти: визначення системи для поставленої мети проектування, впровадження конструктивних і організаційно-технологічних рішень при комплексному освоєнні міських територій, розробку технологічних схем освоєння міських територій; вміти: формулювати мету при вивченні об’єкту проектування, формувати вектор проектних параметрів та розробляти ефективні конструктивні та організаційно-технологічні рішення при комплексному освоєнні міської території.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз,
 • Інженерна геодезія,
 • Комп'ютерні технології у містобудуванні,
 • Технологія будівельного виробництва,
 • Будівельна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про інженерний благоустрій та підготовку територій. Благоустрій житлових кварталів та мікрорайонів. Елементи інженерного благоустрою міських територій. Мікрорайонні проїзди, доріжки та тротуари. Майданчики різного призначення на міжмагістральних територіях. Прокладення підземних інженерних мереж на території мікрорайонів. Містобудівна оцінка територій за природними факторами. Вертикальне планування міських територій. Завдання вертикального планування. Рельєф та його відображення на топопланах. Зв’язок між рельєфом та забудовою. Кількісна та якісна оцінка рельєфу. Форми рельєфу. Вертикальне планування на стадії генплану міста. Схема висотного положення міської території. Визначення проектних відміток на червоній лінії та врівноваження відміток кута кварталу. Методи вертикального планування. Відображення рельєфу проектними горизонталями. Елементарні задачі вертикального планування. Градуювання прямої. Планування ділянки з визначеними відмітками по контуру. Проектування відкосів та сходів. Вертикальне планування елементів вуличної мережі. Повздовжні та поперечні профілі. Побудова проектних горизонталей аналітичним способом.
Рекомендована література: 
 1. Клиорина Г. И. «Инженерная подготовка городских территорий», М., Высшая школа, 1984.
 2. Горохов В. А. и др.. Инженерное благоустройство городских территорий. М., Стройиздат, 1986.
 3. Леонтович В. В. Вертикальная планировка городских территорий. М., Высшая школа, 1986.
 4. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. Мінінвестбуд України, 1992.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль – 30 балів, контрольні заходи – 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття, КП.
 • Підсумкові контрольні: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська