Інженерна гідрологія

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти методи розрахунків норми стоку, максимального і мінімального стоку, а також інших гідрологічних характеристик водних потоків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Механіка ґрунтів,
 • Основи та фундаменти,
 • Гідравліка відкритих русел.
Зміст навчального модуля: 
Водні об’єкти та їх гідрологічний режим, методи гідрологічних досліджень. Кругообіг води у природі, водні ресурси України. Рівняння водного балансу для водних об‘єктів. Гідрологія річок. Морфологія й морфометрія річки та її басейну. Річка, її долина та річкова мережа. Живлення та водний режим рік, водний баланс басейну рік. Рух води у річках. Кінематика річкового потоку. Ізотахи. Гідрологічні розрахунки стоку. Розрахунок максимального стоку паводків та повеней при недостатності натурних спостережень. Методи побудови кривих забезпеченості з визначенням максимального стоку: метод моментів; метод найбільшої правдоподібності; метод квантилів. Розрахунок максимального стоку паводків та повеней при відсутності даних натурних спостережень. Методи розрахунків мінімального стоку. Річне та сезонне регулювання стоку. Гідрометрія. Методи та засоби вимірювань глибин і рівнів води на річках та інших водоймах. Визначення витрат води у відкритих руслах з допомогою гідрометричної вертушки та стандартизованих водозливів. Гідрологія озер та водойм.
Рекомендована література: 
 1. Загальна гідрологія. Підручник / Левківський С. С., Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Будкіна Л. Г. та ін. — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — 264 с.
 2. Клименко В. Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для студентів-географів. — Х: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. — 166 с.
 3. Железняков Г. В. Гидрология и гидрометрия: Учебник для студентов дорожно-строительных вузов. — М.: Высш. школа, 1981. — 264 с.
 4. СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик. — М., 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, РГР — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська