Інженерна графіка, частина 1

Код модуля: 
НГГ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторні години — 32 (лекцій — 16 год., практичні — 16 год.), кредитів ЄКТС — 1,5.
Лектори: 
 • д. т. н., професор Мартин Євген Володимирович
 • к. т. н., доцент Свідрак Інга Гаріївна
Результати навчання: 
 • Знати теоретичні основи графічного відображення елементів простору з застосуванням методу прямокутного (ортогонального) проектування : точок, прямих, площин, поверхонь; знати структуру ЄСКД і вміти користуватися основними стандартами цієї системи; читати креслення загального виду, окремих вузлів і будівельні креслення, виконаних методом ортогонального, аксонометричного і перспективного проектування.
 • Уміти: будувати на кресленнях з використанням правил і умовностей стандартів ЄСКД зображення предметів (види, розрізи, перерізи, аксонометричні проекції); наносити розмірні лінії та проставляти розміри; працювати з графічним редактором AutoCAD на ПК (основи виконання креслень та геометричного моделювання).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: алгебра та геометрія
 • Кореквізит: інформатика, лінійна алгебра
Зміст навчального модуля: 
Епюр Монжа. Площина, Відношення між елементами простору. Поверхні. Перетин поверхонь обертання. Теорема Монжа. Проекційні задачі.
Рекомендована література: 
 1. Інженерная та комп’ютерна графіка// За ред. Михайленко В.Е., — К.: Вища школа 2005. — 342 с.
 2. Волошкевич П. П., Бойко О. О., Панкевич Б. В., Мартин Є. В., Беспалов А. Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. В-во НУЛП. Л: 2007. — 239 с.
 3. Бойко О. О., Панкевич Б. В., Свідрак І. Г., Калиновська О. П., Врублевський І. Й., Шевчук А. О., Беспалов А. Л., Волошкевич П. П., Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки. В-во НУЛП. Л: 2010. — 356 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (70%, залік).
Мова навчання: 
українська