Інженерна графіка

Код модуля: 
ДОА_6103_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекційних — 16, практ. — 32)
Лектори: 
ст.викл. Сеньків Зеновія Ярославівна
Результати навчання: 
Під час проходження модуля «Інженерна графіка» студенти повинні: ознайомитися з існуючими креслярськими інструментами, матеріалами та приладдям і навчитися користуватися ними на практичних заняттях. А також студенти повинні вивчити:
 • основні правила гравічного оформлення та подачі креслень;
 • правила побудови проекцій просторових тривимірних об’єктів;
 • основні правила побудови аксонометричних та перспективних зображень;
 • проектний матеріал у відповідності до державних стандартів щодо оформлення проектної документації;
 • трансформацію творчих ідей у форму практичної проектної документації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • проектна графіка,
 • прикладна перспектива,
 • дизайн ландшафту,
 • макетування, проектування
Зміст навчального модуля: 
Проекційне креслення. Розміри стандартних форматів аркушів креслень; масштаби зображень і позначення масштабів на кресленнях; зображення та призначення ліній креслень; правила виконання зображень: виглядів, розрізів і перерізів за вимогами державного стандарту; правила нанесення розмірів на кресленнях за вимогами державних стандартів; правила виконання креслень.
Рекомендована література: 
 1. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник /В.Е.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скадан; За ред. В.Е.Михайленка. — К,: Вища школа, 2000. −342с.
 2. Левицкий В.С. «Машиностроительное черчение»- М. :Высшая школа, 1988 — 351с
 3. Михайленко В.Е., Пономарев А. М. Инженерная графика. — К.: Вища школа, 1990. — 303с.
 4. Хаскин А.М. Черчение — Киев: Вища шк. Главное изд-во. 1986.- 440с.
 5. Боголюбов С.К. Черчение — М.: Машиностроение, 1989. — 336с.
 6. Потишко А.В., Крушевская Д.П. Справочник по инженерной графике — Киев: Изд-во «Будівельник», 1983. — 256с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Мова навчання: 
українська