Інженерна геологія та основи механіки грунтів

Код модуля: 
АШ_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год.: лекції — 16 год.; лабораторні заняття — 32 год.; 3 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Топилко Н. І.
Результати навчання: 
Детальне ознайомлення із фізичними, класифікаційними та механічними властивостями грунтів: визначення показників властивостей грунтів, допустимі напруження, деформації зсуву та усадки, основні типи грунтів та їх властивості; слабкі грунти та способи покращення їх несучої здатності та деформаціями грунтів під різними видами навантажень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Опір матеріалів, загальна хімія, геодезія, фізика.
Зміст навчального модуля: 
Загальне поняття про грунти, як про багатозначні дисперсні системи. Фізичні властивості і класифікаційні походження грунтів. Фізико-механічні характеристики грунтів Опір грунтів стиску і зсуву. Визначення напружень в ґрунтовій товші.
Рекомендована література: 
  1. Цытович Н. А. Механика грунтов. 4-е изд. Учебное пособие. — М.: 1983. — 286 с.
  2. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти: Підручник / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. Швець, О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников — Полтава: ПНТУ, 2004. — 568 с.: іл., видання друге, перероблене і доповнене.
  3. Федорчук Г. Ф. Механіка грунтів. Лабораторний практикум: Навчальний посібник — Рівне: НУВГП. 2004. — 141 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (лабораторні заняття) — 50 балів, контрольний захід — 50 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська