Інженерна геодезія (загальний курс)

Код модуля: 
КГ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120. Кількість кредитів — 4. Лабораторні заняття — 32 год.
Лектори: 
  • к. т. н., доцент Тартачинська З. Р.,
  • к. т. н., доцент Гарасимчук І. Ф.,
  • ст. викладач Покотило І. Я.
Результати навчання: 

Основна мета курсу — оволодіння студентами загальними відомостями з усього комплексу геодезичних і топографічних робіт, які проводять для будівництва та експлуатації інженерних споруд; сучасними геодезичними приладами та методикою виконання геодезичних вимірювань для створення планово-висотних знімальних мереж, побудови топографічного плану, поздовжніх та поперечних профілів, розв’язання інженерних задач при проектуванні та винесенні проектів споруд на місцевість, вертикальному розплануванні поверхні.
Завдання курсу. В результаті вивчення дисципліни, студент повинен знати: основні поняття про Землю та системи координат, методи зображення земної поверхні на площині, орієнтування лінії місцевості; способи вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів, ліній та перевищень; прилади, які використовують для цього та принципи їхньої роботи; методи створення великомасштабних карт та профілів.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Загальні відомості: предмет і задачі інженерної геодезії; фігура і розміри Землі, системи координат, топографічні карти і їх номенклатура, умовні знаки, основні форми рельєфу, розв’язування задач на картах, орієнтування ліній.
Лінійні вимірювання: методи і прилади.
Кутові вимірювання: методи, прилади і їх перевірки.
Горизонтальне знімання: геодезичні опорні мережі; суть польових і камеральних робіт.
Топографічне знімання: методи, суть польових і камеральних робіт.
Нівелювання: державна висотна мережа; суть та методи геометричного нівелювання та нівелювання поверхні, прилади і їх перевірки; побудова поздовжнього профілю траси та плану нівелювання поверхні.
Геодезичні роботи при будівництві інженерних споруд: Генплан, будівельна сітка, геодезична підготовка даних для винесення проекту споруди на місцевість, винесення на місцевість проектних кутів, ліній, ухилів і відміток; розв’язування інженерних задач на будівельному майданчику. Спостереження за деформаціями.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
  2. Могильний С. Г., Войтенко С. П. та ін. Геодезія. Частина перша. — Чернігів, 2002.
  3. Войтенко С. П. Інженерна геодезія. — Київ, Знання, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, розрахунково-графічна робота.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська