Інженерна геодезія (загальний курс)

Код модуля: 
КГ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів — 4. Загальна кількість годин — 120: лабораторні заняття — 32 год.
Лектори: 
д. т. н., професор Тревого І. С.
Результати навчання: 

Основна мета курсу — вивчення основних понять геодезії і теорії помилок, геодезичних приладів, методів створ планово-висотних знімальних мереж, методів створення великомасштабних карт та профілів методів геодезичних розмічувальних робіт в будівельній справі.
Завдання курсу. В результаті вивчення дисципліни, студент повинен читати карту і розв′язувати на ній задачі; знати сучасні геодезичні прилади для виконання лінійних і кутових вимірювань для нівелірних ізнімальних робіт; створювати планову і висотну основи для виконання знімальних робіт. Виконувати топографічне знімання великих ділянок у великих масштабах. Прокладати нівелірні ходи технічного нівелювання. Будувати карти (плани) іпрофілі. Проводити детальне розмічування на будівельних майданчиках.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Зміст навчального модуля: 

Загальні відомості: предмет і задачі інженерної геодезії; фігура і розміри Землі, системи координат, топографічні карти і їх номенклатура, умовні знаки, основні форми рельєфу, розв’язування задач на картах, орієнтування ліній.
Лінійні вимірювання: методи і прилади.
Кутові вимірювання: методи, прилади і їх перевірки.
Горизонтальне знімання: геодезичні опорні мережі; суть польових і камеральних робіт.
Топографічне знімання: методи, суть польових і камеральних робіт.
Нівелювання: державна висотна мережа; суть та методи геометричного нівелювання та нівелювання поверхні, прилади і їх перевірки; побудова поздовжнього профілю траси та плану нівелювання поверхні.
Геодезичні роботи при будівництві інженерних споруд: Генплан, будівельна сітка, геодезична підготовка даних для винесення проекту споруди на місцевість, винесення на місцевість проектних кутів, ліній, ухилів і відміток; розв’язування інженерних задач на будівельному майданчику. Спостереження за деформаціями.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
  2. Могильний С. Г., Войтенко С. П. та ін. Геодезія. Частина перша. — Чернігів, 2002.
  3. Войтенко С. П. Інженерна геодезія. — Київ, Знання, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, розрахунково-графічна робота.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська