Інженерна геодезія (спеціальний курс 2)

Код модуля: 
КГ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год., кількість кредитів — 1,5, лекції — 32 год.
Лектори: 
ст. викладач Покотило І. Я.
Результати навчання: 

Мета курсу. В результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти загальними відомостями про мостову тріангуляцію, камеральне та польове трасування, основні елементи колових кривих та методи їх розмічування; класифікацію тунелів та методи їх спорудження, технологію проведення виконавчого знімання.
Завдання курсу. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні геодезичні прилади, які використовують у будівництві мостів, тунелів; методи перенесення проектів інженерних споруд на місцевість; методику розрахунку точності геодезичних розмічувальних робіт, виконувати виконавче знімання та спостереження за деформаціями.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

учасні геодезичні прилади в мосто — і тунелебудуванні: будова, перевірка та дослідження.
Інженерно-геодезичні вишукування та перенесення проектів мостових переходів на місцевість.
Нівелювання: подвійне геометричне нівелювання, тригонометричне та гідростатичне нівелювання.
Мостова тріангуляція: проект мережі, її побудова, розмічування центрів мостових опор, виконавче знімання, спостереження за осадками та зміщеннями мостових опор.
Трасування: камеральне та польове; перенесення проекту траси; детальне розмічування кривих.
Геодезичні роботи при будівництві тунелі: класифікація тунелів і методи їх спорудження, геодезична підготовка для розмічування траси тунелю, методи орієнтування осі тунелю.

Рекомендована література: 
  1. Тартачинський Р. М. Інженерна геодезія. Львів, 1998.
  2. Шевченко Т. Г., Мороз О. І. ,Тревого І. С., Геодезичні прилади. Львів, 2006.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська