Інженерна геодезія (спеціальний курс 1)

Код модуля: 
КГ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кількість кредитів — 2, лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.
Лектори: 
д. т. н., професор Тревого І. С.
Результати навчання: 

Мета курсу — оволодіння студентами загальними відомостями про комплекс геодезичних робіт на стадії вишукування, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд; сучасними геодезичними приладами вертикальному розплануванні поверхні.
Завдання курсу. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні геодезичні прилади, які використовують у будівництві; про трасу, методи її винесення на місцевість; розрахунки колових та перехідних кривих, методи розмічування їх на місцевості; розмічування доріг; віражі на дорогах; методику розрахунку точності геодезичних розмічувальних робіт.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Трасування лінійних споруд: камеральне і польове.
Розмічування криволінійних сполучень траси дороги: кругових і перехідних кривих, віражів та серпантин, вертикальних кривих.
Сучасні геодезичні прилади для будівництва доріг та аеродромів: класифікація, будова та перевірки.
Детальне розмічування земляного полотна дороги.
Геодезичні роботи під час будівництва мостових переходів.
Геодезичні роботи в аеродромному будівництві: вишукування, геодезична основа і знімання майданчика аеродрому; вертикальне планування льотного майданчика, розмічування підземних комунікацій.

Рекомендована література: 
  1. Тартачинський Р. М. Інженерна геодезія. Львів, 1998.
  2. Шевченко Т. Г., Мороз О. І. ,Тревого І. С. Геодезичні прилади. Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська