Інженерна геодезія (навчальна практика)

Код модуля: 
ІГД_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість практики за навчальним планом 135 годин.
Лектори: 
 • доцент, к. т. н. Клим С. А.,
 • доцент, к. т. н. Янків-Вітковська Л. М.
Результати навчання: 
Закріплення теоретичних знань набутих студентами протягом навчального року з курсу основ інженерної геодезії. Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти методику і послідовність виконання вимірювань для польового трасування лінійних споруд;
 • знати порядок створення планової розмічувальної основи у вигляді будівельної сітки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геодезія,
 • Інженерна геодезія,
 • Інженерні вишукування.
Зміст навчального модуля: 
За період даного змістового модуля студенти повинні якісно виконати певний об’єм різних видів польових вимірювань та їх камеральне опрацювання з наступним представленням у технічному звіті всіх необхідних графоаналітичних матеріалів. Даний змістовий модуль включає в себе виконання таких видів та об’ємів робіт:
 • геодезичні вишукування та польове трасування ділянки автомобільної дороги ІІІ категорії довжиною 1-2 км — 7 днів.
 • Проектування та побудова на місцевості будівельної сітки розміром 200×200 м зі сторонами 50 м — 7 днів.
 • Нівенлювання ІІ класу — 3 дні.
 • Інженерні задачі — 2 дні.
 • Складання технічного звіту та його захист — 2 день.
Рекомендована література: 
 1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000. 1:2000, 1:1000 та 1:500. ГКНТА 2.04-02-98. — К: 1999.
 2. Основні положення створення Державної геодезичної мережі України — Постанова Кабінету Міністрів України від 8.06.1998 р. № 181.
 3. Інструкція про типи центрів, геодезичних знаків ГКНТА-2.01.02-01-93. Київ 1994 р.
 4. Тартачинський Р. М. Основи інженерної геодезії. — Львів, 1999 р.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Оцінювання знань студентів проводиться на основі звіту про виконані роботи і приймаючи до уваги якість виконаних робіт, відношення до виконання своїх обов’язків в період практики, а також на основі усного опитування кожного студента.
Мова навчання: 
українська