Інженерна геодезія II (спецкурс)

Код модуля: 
ФГІ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 32 год. Самостійна робота — 28 год.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
  • засвоїти теорію перспективи і теорію поодинокого знімка; методи виробництва основних аерогеодезичних робіт; будову сучасних геодезичних та фотограмметричних приладів;
  • вміти будувати геодезичні мережі, виконувати геодезичні зйомки; виконувати винесення проектних рішень в натуру при будівництві доріг, дорожних споруд та аеродромів; розраховувати аерознімальні параметри та виконувати аналіз якості матеріалів аерофотознімання; використовувати фотограмметричні прилади та застосовувати аналітичні методи для вирішення інженерних задач при проектуванні та будівництві автодоріг і аеродромів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інженерна геодезія
Зміст навчального модуля: 
Знайомство з сучасними геодезичними, аерознімальними і фотограмметричними приладами, матеріалами та обладнанням. Визначення координат точок місцевості за координатами точок на знімку при ідеальному випадку знімання. Побудова перспектив простих геометричних образів. Виготовлення одномаршрутної фотосхеми за матеріалами аерофотознімання. Виготовлення накидного монтажу за матеріалами аерофотознімання. Аналітичний метод визначення трансформованих координат точок. Вирішення спеціальних задач за знімками та стереомоделями. Укладання траси. Побудова ортогонального сліду траси за стерео моделлю. Аеровишукування аеродромів при їх проектуванні і реконструкції.
Рекомендована література: 
  1. Лобанов А. Н. Фотограмметрия. — М.:Недра, 1984.
  2. Буров М. И., Краснопевцев Б. В., Михайлов А. П. Практикум по фотограмметрии. — М.:Недра, 1987.
  3. Федоров В. И. Аэрофотоизыскания автомобильных дорог и мостовых переходов. — М. Транспорт, 1975.
  4. Шилов П. И. Федоров В. И. Инженерная геодезия и аэрогеодезия. — М.:Недра, 1971.
  5. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник. — Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 164 с.
  6. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Модульний контроль проводиться на 29 тижні семестру.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська