Інженерна геодезія, частина 2

Код модуля: 
ІГД_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год. Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., модульний контроль — 4 год. Всього аудиторних — 48 год., самостійна робота — 12 год.
Лектори: 
доцент, к. т. н. Клим С. А.
Результати навчання: 
Засвоєння основних принципів та надбанні твердих навиків у проведенні геодезичних робіт на різних видах об’єктів народного господарства. В наслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти сучасні методи побудови спеціальних інженерно-геодезичних мереж і виконання інженерно-геодезичних робіт на будівельних об’єктах народного господарства;
 • вміти здійснювати роботи по проектуванню, оцінці точності і створенню інженерно-геодезичних планових і висотних мереж конкретних видів об’єктів, по перенесенню проектів цих інженерних споруд в натуру, з геодезичного контролю за встановленням в проектне положення технологічного обладнання та будівельних конструкцій, по виконавчим зйомкам, спостереженням за деформаціями споруд, та застосування сучасних високопродуктивних ЕОМ для автоматизації робіт геодезичного виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика,
 • Геодезія,
 • Прикладна геоморфологія,
 • ТМОГВ,
 • Геодезичні прилади,
 • Обчислювальна техніка та програмування,
 • Вища геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Етапи проектування міст і населених пунктів. Оперативний план забудови міста. Призначення геодезичних робіт на міських територіях. Міська геодезична служба. Міська тріангуляція. Проект. Оцінка точності. Особливості вимірювання напрямків. Міська полігонометрія. Складання проекту і рекогностування. Оцінка точності Вимірювання. Обробка результатів. Врівноваження результатів вимірів, виконаних для знесення координат. Висотна геодезична основа на міських територіях. Знімання підземних комунікацій. Вимоги до точності знімання. Технологічна схема знімання. Методи пошуку. Індуктивні прилади пошуку. Винесення в натуру проектів розпланування та забудови міст і населених пунктів. Геодезичні роботи при будівництві збірних багатоповерхових будівель та високих споруд баштового типу.
Рекомендована література: 
 1. Основні положення про створення Державної геодезичної мережі України. — Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998р. № 844.
 2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000. 1:2000, 1:1000 та 1:500. ГКНТА 2.04-02-98. — К: 1999. — 155 с.
 3. Инструкция по нивелированию I, II, III, и IV классов. — М.: Недра, 1990. — 176 с.
 4. Тартачинський Р. М. Основи інженерної геодезії. Львів.: СТІП, 1999. — 181 с.
 5. Тартачинський Р. М., Дейнека Ю. П., Смірнова О. М. та ін. Практикум з інженерної геодезії. Оцінка точності проектів спеціальних геодезичних мереж. Львів.: СТІП, 2001. — 147 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 38 та 45 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська