Інженерна геодезія, частина 1

Код модуля: 
ІГД_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість вивчення дисципліни становить — 28 тижнів. Лекційні заняття — 32 год.; лабораторні заняття — 16 год.; модульний контроль — 4 год.; всього аудиторних — 48 год.; самостійна робота — 38 год.; всього — 90 год.
Лектори: 
доцент, к. т н. Клим С. А.
Результати навчання: 
 • Засвоїти сучасні методи побудови спеціальних інженерно-геодезичних мереж і виконання інженерно-геодезичних робіт на будівельних об’єктах народного господарства.
 • Вміти здійснювати роботи по проектуванню, оцінці точності і створенню інженерно-геодезичних планових і висотних мереж конкретних видів об’єктів, по перенесенню проектів цих інженерних споруд в натуру, з геодезичного контролю за встановленням в проектне положення технологічного обладнання та будівельних конструкцій, по виконавчим зйомкам, спостереженням за деформаціями споруд, та застосування сучасних високопродуктивних ЕОМ для автоматизації робіт геодезичного виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Геодезія,
 • Прикладна геоморфологія,
 • ТМОГВ,
 • Геодезичні прилади,
 • Обчислювальна техніка та програмування,
 • Вища геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Відновлення траси. Розпланування земляного полотна. Колові та перехідні криві. Віражі. Серпантини. Примикання доріг на одному і різних рівнях. Розмітка з’єднань стрілкових вулиць і парків залізниць, їх точність. Зйомка залізничних кривих і стрілок прогину, точність. Автоматизація розмічувальних робіт в дорожньому будівництві. Мостові переходи. Визначення довжини моста. Мостова тріангуляція. Розмітка центрів мостових опор. Вивірка конструкцій мостового переходу. Передача відміток через великі водотоки. Принципи організації спостережень за деформаціями конструкцій мостів. Геодезичні роботи при будівництві магістральних трубопроводів і ЛЕП. Геодезичні роботи при будівництві аеропортів. Геодезичні роботи на промислових майданчиках. Конструктивні особливості сучасних будівельних об’єктів і загальні принципи їх спорудження. Геодезична розмічувальна основа. Особливості спорудження підземної та надземної частини споруд. Геодезичний контроль встановлення фундаментів, колон, підкранових шляхів, конструкцій, обертових печей тощо. Автоматизація вимірювань. Геодезичні спостереження за ходом будівництва, методи, точність.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
 1. Основні положення про створення Державної геодезичної мережі України. — Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998р. № 844.
 2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000. 1:2000, 1:1000 та 1:500. ГКНТА 2.04-02-98. — К: 1999. — 155 с.
 3. Инструкция по нивелированию I, II, III, и IV классов. — М.: Недра, 1990. — 176 с.
 4. Тартачинський Р. М. Основи інженерної геодезії. Львів.: СТІП, 1999. — 181 с.
 5. Тартачинський Р. М., Дейнека Ю. П., Смірнова О. М. та ін. Практикум з інженерної геодезії. Оцінка точності проектів спеціальних геодезичних мереж. Львів.: СТІП, 2001. — 147 с.
Мова навчання: 
українська