Інженерна екологія

Код модуля: 
ЕОНС_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 375; аудиторні години — 208; в т.ч. лекції — 80 год., практичні заняття — 80 год.; кількість кредитів ЄКТС — 12,5
Лектори: 
проф. Гумницький Я.М., доц. Петрушка І.М.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про технологічні процеси та їх вплив на навколишнє середовище; вивчення одинарних гідродинамічних, теплових, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових викидів, переробки та утилізації твердих відходів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, вища математика, фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
Фізичні властивості середовища. Основи гідравліки. Шари зернистих матеріалів. Гідравлічні машини. Розділення газових та рідких неоднорідних систем. Методи перемішування. Теплові процеси. Випаровування рідин. Масообмінні процеси (абсорбція, хемосорбція, ректифікація, рідинна екстракція, адсорбція, іонний обмін, розчинення , екстрагування, кристалізація, сушіння, мембранні процеси). Біологічні процеси, хімічні процеси.
Рекомендована література: 
  1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-е изд.,Химия,1973,754 с.
  2. Плановский Е.Н.,Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-е изд. М.: Химия, 1987,540 с.
  3. Під ред. Запольського А.К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. Київ.: «Лібра», 2000, 552 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамени
Мова навчання: 
українська