Інженерія поверхні

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32; лабор. роб. — 32); сам. роб. — 56 год.
Лектори: 
д. т. н., професор Похмурська Ганна Василівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • Будову та особливості структури проповнрхневих шарів матеріалів;
 • Методи поверхневої модифікації структури та створення покритів на сталях та сплавах;
 • Фізико-механічні властивості отриманих поверхневих шарів, їх експлуатаційні характеристики та області призначення.
Студент повинен вміти:
 • проаналізувати вимоги до фізико-механічних властивостей деталі з метою вибору оптимального способу модифікації її структури або легування поверхні;
 • вибрати відповідний технологічний процес;
 • вміти провести оцінку експлуатаційних властивостей модифікованих шарів та нанесених покритів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Матеріалознавство.
 • Термічна обробка сталей.
 • Леговані сталі.
Зміст навчального модуля: 
Методи інженерії поверхні. Загальні відомості про поверхню: поверхня твердого тіла, поверхнева енергія, адсорбція, окислення та сегрегаційні явища на поверхні, поверхня деталей та її геометрія. Формування газотермічних покрить. Вакуумне осадження. Наплавлення. Поверхневі фізико-хімічні процеси. Формування покрить. Формування структури та властивостей наплавлених шарів. Нанесення композиційних електролітичних покрить. Хімічне та гальванічне осадження покрить.
Рекомендована література: 
 1. Кузнєцов В. Д., Пащенко В. М. Фізико-хімічні основи модифікації структури та легування поверхні. Навч. Посібник. — К.; НМЦ ВО, 2000. — 160 с.
 2. Гулеев А. П. Металловедение. М.: «Металлургия», 1978. — 649 с.
 3. Корж В. М., Кузнєцов В. Д. та інші. Нанесення покриття. Навч. Посібник. — К: Арістей, 2005. — 204 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 50 %, практичні роботи).
 • Підсумковий контроль ( 50 %, залік).
Мова навчання: 
українська