Інвестиційна діяльність фінансових установ

Код модуля: 
ЕПІ_8012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 90 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 35 (лекції — 21, практичні заняття — 14), самостійна робота — 55.
Лектори: 
доц. Кривцун Ірина Мирославівна
Результати навчання: 
знати:
 • теоретичні основи інвестиційної діяльності фінансових установ;
 • нормативно-законодавчу базу здійснення інвестиційної діяльності в Україні;
 • шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності фінансових установ.
вміти:
 • оцінювати та аналізувати показники фінансового стану, зокрема ті, що характеризують ефективність інвестиційної діяльності, у роботі різних фінансових інститутів;
 • вибирати оптимальний інвестиційний портфель фінансової установи із застосуванням портфельної теорії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • інвестування,
 • ринок фінансових послуг;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
 • Структура та учасники інвестиційного ринку. Характеристика інвестиційних компаній та інвестиційних фондів. Інвестиційна діяльність комерційних банків.
 • Інвестиційна діяльність страхових компаній. Розроблення інвестиційної стратегії фінансових установ. Управління фінансовими установами інвестиційним портфелем.
Рекомендована література: 
 1. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций, 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. — 984 с.
 2. Гаршина О.К. Цінні папери: навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 128 с.
 3. Крушвиц Л., Шефер Д., Шваке М. Финансирование и инвестиции. Сборник задач и решений / Пер. с нем. под общей редакцией З.А. Сабова и А.Л. Дмитриева. — СПб: Питер, 2001. — 320 с.: ил. — (Серия «Учебники для вузов»).
 4. Мертенс А. Інвестиції: Курс лекцій з сучасної фінансової теорії. — К.: Київське інвестиційне агентство, 1997.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%),
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Економіка підприємств інвестиційної інфраструктури