Інвентаризація нерухомості (Навчальна практика)

Код модуля: 
КДТ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Навчальна практика 108 год.
Лектори: 
асистент Винарчик Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • оволодіти практичними навиками виконання конкретних видів геодезичних робіт,
 • які використовують при побудові опорних геодезичних мереж;
 • вміти використовувати наземні методи інвентаризації земель;
 • вміти виконувати землевпорядні роботи з підготовки проекту земельної ділянки та
 • винесення її в натуру.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи кадастру та землевпорядкування,
 • Основні геодезичні роботи.
Зміст навчального модуля: 
Вимірювання кутів круговими прийомами за програмою тріангуляції 3-го кл. Прокладання ходів полігонометрії 1-го розряду з використанням електронного тахеометра SЕТ 330R. Координування кутів поворотів меж ділянки та планової ситуації в забудованій території. Підготовка проекту земельної ділянки та її винесення в натуру. Опрацювання результатів вимірів на комп’ютері з використанням програми Інвент-Град. Даний змістовий модуль передбачає проведення навчальної практики і здачу технічного звіту.
Рекомендована література: 
 1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1: 500 (ГКНТА-2.04-02-98).
 2. КТМ з інвентаризації земель населених пунктів, Київ, 1993.
 3. А. В. Маслов, А. Г. Юнусов, Г. И. Горохов. Геодезические работы при землеустройстве: Учеб. пособие для вузов. — М.: Недра, 1990. — 215 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Контроль набутих практичних знань та навиків проводиться у формі підготовки та здачі технічного звіту. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська