Інтерпретація та обробка цифрових аерокосмічних зображень

Код модуля: 
ФГІ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 112 год., лекційні заняття — 48 год., лабораторні заняття — 64 год. Самостійна робота — 98 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Грицьків Н. З.,
 • доцент, к. т. н. Тумська О. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти види, методи та способи дешифрування аерофотознімків; методику візуального та автоматизованих способів дешифрування аерофотознімків; основні методи та алгоритми опрацювання цифрових зображень;
 • вміти візуально за допомогою технічних засобів отримувати кількісні та якісні
 • характеристики об’єктів за дешифрувальними та метричними ознаками їх фотографічних
 • зображень; графічно у вигляді умовних позначень зображувати результати дешифрування на
 • знімках та використовувати їх при складанні топографічних і тематичних карт; виконувати обробку цифрових зображень в середовищах спеціальних пакетів програм та ГІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Топографічне креслення,
 • Основи фотограмметрії і дистанційного зондування,
 • Вища математика: матаналіз, матрична алгебра,
 • Фізика: геометрична оптика та побудова зображень в оптичній системі,
 • Теорія ймовірностей та статистики,
 • Обчислювальна техніка та програмування: апаратне забезпечення, мови програмування.
Зміст навчального модуля: 

Загальні питання дешифрування. Фізіологічні та аерофотографічні основи дешифрування. Географічні основи дешифрування. Топографічне дешифрування. Тематичне дешифрування. Дешифрування нефотографічних зображень.
Математична та цифрова модель зображення. Операції над зображеннями. Перетворення зображення. Методи поліпшення зображень. Опрацювання кольорових зображень. Методи відновлення зображень Методи кодування зображень. Сегментація зображень. Огляд програмних засобів. Приклади розв’язування задач в середовищі пакетів обробки зображень. Основні напрямки сучасних досліджень. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи.

Рекомендована література: 
 1. Аковецкий В. И. Дешифрирование снимков. М., Недра, 1983, 374 с.
 2. Богомолов А. Л. Дешифрирование аэроснимков. М., Недра, 1976, 144 с.
 3. Живичин А. М., Соколов В. С. Дешифрирование фотографических изображений. М.. Недра, 1980.
 4. Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000. М.. ЦНИИЕАиК. 1980, 240 с.
 5. Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. Учебное пособие. Аспект-Пресс, 2004, 184 с.
 6. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М., Изд-во «Техносфера», 2005. — 1072 с.
 7. Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. М.: Радио и связь, 1986. — 400 с.
 8. Пpэтт Х. Цифровая обработка изображений. М.:Мир, 1982. Кн. 1 — 312 с; Кн. 2 — 480 с.
 9. Шлихт Г. Ю. Цифровая обработка цветных изображений. — М., Изд-во ЭКОМ, 1997. — 336 с.
 10. Шрюфер Е. Обробка сигналів: Цифрова обробка сигналів: Підручник / За ред. В. П. Бабака. — 2-ге вид, перероб. і доп. — К.: Либідь, 1999. — 496 с.
 11. Тайц А. А., Тайц А. М., Петров М. Н. Эффективная работа: Photoshop 7. — СПб.: Питер, 2004. — 765 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська