Internet технології та СУБД

Код модуля: 
ТК
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120, кредитів ЄКТС — 4; аудиторних годин — 64 (лекцій — 32, лабораторних — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Романчук Василь Іванович
Результати навчання: 
 • Вивчити основні моделі БД;
 • Вивчити основи побудови, принципи роботи систем керування реляційними базами даних;
 • Вивчити мову управління реляційних БД (SQL);
 • Навчитися створювати програмне забезпечення для різних операційних систем за допомогою мови програмування Java 2SE;
 • Навчитися створювати програмне забезпечення для мобільних терміналів за допомогою мови програмування Java 2МE;
 • Вивчити принципи побудови архітектури «Клієнт-Сервер» у сучасних СУБД;
 • Ознайомитися з наступними технологія: HTML, SGML, XHTML, JAVASCRIPT, DHTML, XM, CSS, PHP;
 • Навчитися працювати з наступними технологіями: HTML, CSS, PHP, Applet, Script.
 • Вивчити роботу протоколу Http методів Post та Get.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Інформатика телекомунікаційних систем та мереж;
 • Програмне забезпечення телекомунікацій;
 • Телекомунікаційні мережі
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Організація та технології www (world wide web), Інтернет-технології, Введення в БД , SQL. Основні поняття та терміни , Основні відомості про технологію java, Базові пакети та класи мови java. Технологія .net,. Оператори мови java та їх конструкції, Доступ до бд за допомогою драйвера ODBC-JDBC , Технологія HTML, Технологія CSS, Технологія PHP, Протокол взаємодії internet додатків HTTP. Методи GET i POST., Технологія створенння PHP — блогу.
Рекомендована література: 
 1. Системы управления базами данных и знаний: Справ. изд. / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К. Иванов и др.; Под ред. А.Н. Наумова. — М.: Финансы и статика, 1991. — 352 с.
 2. Обработка данных с помощью компьютера: Учеб. Пособие / Е.И. Машбиц, Г.А.Балл, И.А. Белогов и др.; Под общ. Ред. А.А. Стогния и др. — К.: Выща шк., 1997 — 258 с.
 3. Основы реляционных баз данных Райордан Р.Р /Пер, с англ. — М.: Изда-тельско-торговый дом Русская Редакция, 2001. — 384 с.: ил. ISBN 5-7502-0150-3
 4. SQL в примерах и задачах: Астахова И.Ф. Учеб. пособие / И.Ф. Астахова, А.П. Толстобров,В.М. Мельников. — Мн.: Новое знание, 2002. — 176 с.
 5. Философия Java. Библиотека программиста 3-e издания. / Брюс Еккель. — СПб.: Питер, 2003. — 971 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 30% — письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольні роботи та домашні завдання (10%)
 • Підсумковий контроль 70% — іспит (письмові тести та усне опитування)
Мова навчання: 
українська