Internet-технології та ресурси

Код модуля: 
СКІД_6061_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 32 (16 — лекцій, 16 — лабораторних), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Березко Олександр Леонідович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати: принципи роботи мережі Internet та основних її сервісів; принципи роботи глобальної системи World Wide Web та актуальні тенденції її розвитку; основи веб-технологій; основні види сучасних соціальних комунікацій у WWW та особливості їхнього використання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Комп’ютерні мережі,
  • Сучасне програмне забезпечення.
Зміст навчального модуля: 
Мережа Internet: загальні поняття. Електронна пошта. Системи миттєвого обміну повідомленнями. Протокол IRC. Обмін файлами за допомогою протоколу FTP. Пірингові мережі. Глобальна інформаційна система World Wide Web. Розроблення веб-сайтів. Глобальні пошукові системи. Комплекс технологій Веб 2.0.
Рекомендована література: 
  1. Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія / А. М. Пелещишин. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 260 с.
  2. Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 368 с.
  3. Росс В. С. Создание сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL. Учебное пособие, ч. 1 — МГДД(Ю)Т, М.: 2010 — 107 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), лабораторані роботи.
  • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська