Інтелектуальні електропостачальні системи

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. зан. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Сівакова Ольга Михайлівна
Результати навчання: 
 • знати поглиблені відомості з теорії та практики синтезу та аналізу систем електропостачання;
 • уміти застосувати набуті знання для задач проектування та експлуатації електропостачальних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Електротехнічні системи електропостачання, Електричні системи та мережі, Електрична частина станцій та підстанцій, Електромагнітні перехідні процеси, Електричні апарати
 • кореквізити: Захист та автоматика електропостачальних систем, Електропостачання виробничих процесів. Установки та мережі електричного освітлення
Зміст навчального модуля: 
Системи гарантованого електропостачання. Електропостачальні системи об’єктів житлово-комунального господарства. Електропостачальні системи міст і населених пунктів. Електропостачальні системи електрифікованого транспорту. Особливості електропостачальних систем об’єктів сільського господарства. Електропостачальні системи об’єктів спеціального призначення: відкритих гірничих розробок, нафтогазових магістралей. Основи оцінки надійності електропостачальних систем.
Рекомендована література: 
 1. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електропостачання: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 326 с.
 2. (Нестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств. Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 656 с.
 3. ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. — Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. — 106 с.
 4. Будзко И. А., Лещинская Т. Б. Злектроснабжение сельского хозяйства. — М.: Колос, 2000. — 536 с.
 5. В. Ф. Харченко. Електропостачання міст і промислових підприємств. — X.: ХНАМГ, 2009. — 168 с.
 6. Півпяк Г.Г. та ін. Електропостачання гірничих підприємств: Довідковий посібник /Г.Г. Півняк, М.М. Білий, Г.М. Бажін. — Дн-ськ: НГУ, 2008. — 550 с.
 7. Гук Ю.Б. Теориянадежности в электрознергетике. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30%, у т.ч.: тематичний контроль знань(практичні заняття) — 10 %, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 20 %
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Мова навчання: 
українська