Інтелектуальна власність

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ECTS — 1,5); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практ. — 8)
Лектори: 
д.е.н., проф. Шпак Н.О.
Результати навчання: 
 • знати сутність основних понять та категорій у сфері створення об’єктів інтелектуальної власності (OІВ) та придбання прав на дані об’єкти, основних аспектів та особливостей захисту прав інтелектуальної власності, управління ними тощо;
 • уміти застосовувати практичні вміння та навички у сфері визнання, захисту та оцінювання ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності із можливістю їх подальшого застосування на вітчизняних підприємствах певного профілю тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: немає;
 • кореквізит: підприємництво та менеджмент; управління міжнародними програмами та проектами в промисловості, будівництві та транспорті.
Зміст навчального модуля: 
Загальні положення щодо інтелектуальної власності. Основні об’єкти права інтелектуальної власності. Основні інститути права інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Види авторського та суміжного прав, термін дії. Об’єкти права промислової власності. Винаходи. Корисні моделі. Промислові зразки. Фірмові найменування. Зазначення походження товарів. Недобросовісна конкуренція. Знаки для товарів і послуг. Суб’єкти права промислової власності. Умови патентоспроможності. Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту. Захист прав власника патенту. Припинення дії патенту та визнання його недійсним. Права та обов’язки, що випливають з патенту. Передавання права власності на об’єкти інтелектуальної власності. Ліцензійні договори. Передавання ноу-хау. Інші форми передавання та придбання технологій на комерційній основі. Обмін ліцензіями як об’єктивна закономірність розвитку економіки. Опціонні договори в ліцензійній торгівлі. Економічна ефективність ліцензій. Фактори ризику при купівлі ліцензії. Вартісне оцінювання об’єктів інтелектуальної власності. Підходи та методи до оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Діяльність ВОІВ щодо забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Міжнародні угоди у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Рекомендована література: 
 1. Міжнародний трансфер технологій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Дідківський М.І. — К.: Знання. — 2011. — 365 с.
 2. Інноваційний менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Скрипко Т.О. — К., Знання. — 2011. — 423 с.
 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 431 с.
 4. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / А. О. Бояр; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформ. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 265 с.: іл., табл. ISBN 978-966-600-457-0.
 5. Мікульонок, Ігор Олегович. Основи інтелектуальної власності : Навч. посіб. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» — К., 2005. — 230 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання контрольно-розрахункової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): самостійні роботи, усне опитування, контрольна робота
 • підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування та теоретичні питання (50%), усна доповідь (20%)
Мова навчання: 
українська