Інтелектуальна власність

Код модуля: 
ІСМ_8050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. занят. — 16)
Лектори: 
к.т.н, доцент Якушев Володимир Семенович
Результати навчання: 
знати:
 • основи інтелектуальної власності як права на результат творчої діяльності,
 • системи інтелектуальної власності,
 • методи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
 • засоби охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності,
 • економіку інтелектуальної власності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
 • Кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття інтелектуальної власності.
 • Мета і принципи правової охорони.
 • Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар.
 • Система захисту прав інтелектуальної власності.
Рекомендована література: 
 1. Бернська конвенція про охорону літературних художніх творів (Берн, 09.09.1886 р. (зі змінами та доповненнями)).
 2. Всесвітня конвенція про авторське право (Женева, 06.09.1952 р.).
 3. Всесвітня конвенція про авторське право (Париж, 24.07.1971 р.).
 4. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р.
 5. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 р.
 6. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р.
 7. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23 грудня 1993 р.
 8. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.
 9. Машуков В.М. Компьютерное право. — Львів: Аверс, 1998.
 10. Прахов Б.Г. Изобретательство и патентоведение. Словарь-справочник. — Київ: Вища школа, 1987.
 11. Цыбулев П.Н. Введение в интеллектуальную собственность. — Киев: УкрІНТЕЛ, 2000.
 12. Інтелектуальна власність: Словник-довідник в 2-х томах. Під заг. редакцією О.Д.Святоцького — Київ: Видавничий дім, 2000.
 13. Право інтелектуальної власності. За ред.. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. — Київ: Видавничий дім, 2002.
 14. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. — Київ: Либідь, 2002.
 15. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. — Киев:ИИСП, 2004.
 16. Цибульов П.Н Основи інтелектуальної власності. — Київ: ІІВП, 2011.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, залік): тестування (50%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська