Інтелектуальна власність

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні заняття — 8)
Лектори: 
д.т.н., професор Журахівський Анатолій Валентинович
Результати навчання: 
знати:
 • основні види інтелектуальної власності (ІВ);
 • права та обов’язки власника ІВ;
 • мати уяву про авторські права та їх захист;
 • основи законодавства України у сфері ІВ;
вміти:
 • оформляти заявки на видачу товарних знаків, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій;
 • проводити пошук аналогів на різні види інтелектуальної власності;
 • користуватися фондами патентів на винаходи та інші види ІВ тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Загальні поняття про інтелектуальну власність, основні визначення. Відкриття. Винаходи. Секрети виробництва та ноу-хау. Патентування та ліцензування інтелектуальної власності. Авторські права. Вартість інтелектуальної власності.
Рекомендована література: 
 1. Журахівський А.В., Яцейко А.Я. Основи інтелектуальної власності. Навч. посібник. — Львів. Вид-во «Тріада плюс», 2012. — 94 с.
 2. Интелектуальная собственность / Под ред. д.ю.н., проф. Н.М.Коршунова. — М.: Норма. 2005. — 304 с.
 3. Калягин В.О. Интеллектуальная обственность (исключительные права). Учебник для вузов. — М.: 2000. — 480 с.
 4. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів ВНЗ / За ред. О.А.Підропригори, О.Д.Святоцького. — К.: Видавничий дім «Ін Юре». 2002. — 624 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 40%;
 • заліковий контроль — 60%
Мова навчання: 
українська