Інтелектуальна власність

Код модуля: 
ММП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 год. (кредитів ЕCTS — 1,5); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
 • кандидат економічних наук, доцент Сай Л.П.,
 • практичні заняття проводить кандидат економічних наук, доцент Сай Л.П., кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Результати навчання: 
 • знати: особливості захисту інтелектуальної власності і систему її правової охорони, основні інститути права інтелектуальної власності; знати об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності; джерела патентної інформації та методи патентних досліджень; особливості захисту об’єктів промислової власності; особливості правової охорони об’єктів авторського і суміжного прав; особливості ліцензування та передавання технологій; сутність ліцензійної діяльності у науково-технічній сфері; методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності;
 • уміти: пояснити сутність основних понять і категорій інтелектуальної власності; проаналізувати стан і тенденції розвитку об’єктів інтелектуальної власності; пояснити вплив об’єктів інтелектуальної власності на розвиток економіки; визначити вартість об’єкта інтелектуальної власності; провести патенті дослідження і сформувати пакет документів необхідних для реєстрації об’єктів промислової власності; пояснити особливості правової охорони об’єктів промислової власності, авторського і суміжних прав.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • організація виробництва,
 • маркетинг;
кореквізит:
 • інноваційний менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Інтелектуальна власність та її роль у розвитку суспільства. Особливості правової охорони промислової власності. Джерела патентної інформації. Патентування винаходів за кордоном. Міжнародна класифікація винаходів (МКВ). Основи авторського та суміжних прав. Види ліцензійних договорів та платежів. Ліцензійна діяльність в науково-технічній сфері. Методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Рекомендована література: 
 1. Базілевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 432 с.
 2. Вачевський М.В., Кремень В.Г., Мадзігон В.М та інші. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник/За ред. проф. М.В.Вачевського. — К.: Професіонал, 2009. — 448 с.
 3. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. / І. І. Дахно. — К.: Либідь, 2012. — 200 с.
 4. Довгий С.О., Жаров В.О., Кремень В.Г. Охорона інтелектуальної власності в Україні — К.:Форум, 2002. — 319 с.
 5. Інтелектуальна власність в Україні: Нормативна база/ Укл. О. М. Роїна. − 2-ге вид.. — К.: КНТ, 2005. — 396 с.
 6. Мікульонок, І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. ——3-тє вид., переробл. і допов. К.: Ліра-К, 2006. — 232 c
.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40 %): 20% — розв’язування задач, усне опитування і 20% — контрольна розрахункова робота;
 • підсумковий контроль (60%, залік): усна відповідь (10%) і письмова відповідь (50%).
Мова навчання: 
українська