Інтелектуальна власність

Код модуля: 
ЕСМ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні — 8)
Лектори: 
професор, д.т.н., Журахівський Анатолій Валентинович
Результати навчання: 
  • знати: основні види інтелектуальної власності (ІВ); права та обов’язки власника ІВ; мати уяву про авторські права та їх захист; основи законодавства України у сфері ІВ;
  • вміти: оформляти заявки на видачу товарних знаків, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій; проводити пошук аналогів на різні види інтелектуальної власності; користуватись фондами патентів на винаходити та інші види ІВ тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація.
  • Підприємство та менеджмент.
кореквізити:
  • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Загальні поняття про інтелектуальну власність, основні визначення. Відкриття. Винаходи. Секрети виробництва та ноу — хау. Патентування та ліцензування інтелектуальної власності. Авторські права. Вартість інтелектуальної власності.
Рекомендована література: 
  1. Журахівський А.В., Яцейко А.Я. Основи інтелектуальної власності. Навч. Посібник. — Львів: Вид — во «Тріада плюс», 2012. — 94 с.
  2. Интеллектуальная собственность / Под ред. д.ю.н., проф. Н.М. Коршунова. — М.: Норма. 2005. — 304 с.
  3. Калягин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). Учебник для вузов. — М.: 2000. — 480 с.
  4. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів ВНЗ / за ред. О.А. Підропригори, О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий дім «Ін Юре». 2002. — 624 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40 %); Заліковий контроль (60 %)
Мова навчання: 
українська