Інтелектуальна власність

Код модуля: 
ІСМ_8001_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ESТС —1,5), аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичних занять — 8)
Лектори: 
к.т.н, доцент Якушев Володимир Семенович
Результати навчання: 
знати:
 • основи інтелектуальної власності як права на результат творчої діяльності,
 • системи інтелектуальної власності,
 • методи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
 • засоби охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності,
 • економіку інтелектуальної власності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
 • Кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття інтелектуальної власності.
 • Мета і принципи правової охорони.
 • Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар.
 • Бернська конвенція про охорону літературних художніх творів (Берн, 09.09.1886 р. (зі змінами та доповненнями)).
 • Всесвітня конвенція про авторське право (Женева, 06.09.1952 р.).
 • Всесвітня конвенція про авторське право (Париж, 24.07.1971 р.).
 • Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р.
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 р.
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р.
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23 грудня 1993 р.
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.
Рекомендована література: 
 1. Машуков В.М. Компьютерное право. — Львів: Аверс, 1998.
 2. Прахов Б.Г. Изобретательство и патентоведение. Словарь-справочник. — Київ: Вища школа, 1987.
 3. Цыбулев П.Н. Введение в интеллектуальную собственность.- Киев: УкрІНТЕЛ, 2000.
 4. Інтелектуальна власність: Словник-довідник в 2-х томах. Під заг. редакцією О.Д.Святоцького — Київ: Видавничий дім, 2000.
 5. Право інтелектуальної власності. За ред.. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. — Київ: Видавничий дім, 2002.
 6. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. — Київ: Либідь, 2002.
 7. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. — Киев: ИИСП, 2004.
 8. Цибульов П.Н Основи інтелектуальної власності. — Київ: ІІВП, 2011.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, залік): тестування (50%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська