Інтелектуальна власність

Код модуля: 
МАМ_8002_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 16 (лекц. — 8; практичних робіт — 8); самостійних робіт — 29 год.
Лектори: 
к. т. н. Гурський Володимир Миколайович
Результати навчання: 
Знати:
 • значення, сутність та об’єкти інтелектуальної власності;
 • види промислової власності;
 • структуру системи інтелектуальної власності;
 • основні законопроекти в галузі інтелектуальної власності з метою охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Вміти:
 • окреслити фундаментальні поняття у сфері інтелектуальної власності;
 • орієнтуватися у видах інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях, відображених у законодавстві України та у міжнародних конвенціях інтелектуальної власності; створювати об’єкти промислової власності;
 • визначати об’єкти інтелектуальної власності;
 • працювати з джерелами та базами даних об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за її межами, в тому числі з використанням інтернет-ресурсів;
 • володіти засобами захисту права інтелектуальної власності в Україні;
 • застосовувати набуті знання з інтелектуальної власності у професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному і економічному житті.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні та супутні: фахові дисципліни бакалаврату та спеціальності.
Зміст навчального модуля: 
Поняття права інтелектуальної власності. Система інтелектуальної власності. Об’єкти промислової власності. Патентна інформація, документація та дослідження. Ліцензування.
Рекомендована література: 
 1. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. — К.: «Інст. інтел. власності і права», 2005. — 112 с.
 2. Тофіло А. В., Лєвічева О. Д. Набуття прав інтелектуальної власності: навчальний посібник. — К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2010. — 322 с.
 3. Цибульов П. М., Чеботарьов В. П. Популярно про інтелектуальну власність / за заг. ред. к. е. н. М. В. Паладія. — К.: ТОВ «Альфа-ПіК», 2004. — 56 с.
 4. Назаренко І.І. Інтелектуальна власність: конспект лекцій для студ., які навчаються за напрямом підготов. 6.010104 Професійна освіта / І. І. Назаренко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. : [КНУБА], 2010. — 84 с. : рис., табл.
 5. http://www. ukrpatent. org/ua/.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 %, виконання та захист контрольної роботи).
 • Підсумковий контроль (80 %, залік).
Мова навчання: 
українська